Møde d. 22-3-06

 

Til stede:

Joan Nielsen

Signe Bagger Christensen

Linda Madsen

Mette Kjær Larsen

Anne Stine Berg

 

Per Hansen

Jørgen Tetzschner

Hanne Rasmussen

Karina Olsen

Carsten Berg

Fraværende:

 

 

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1.  Orientering fra institutionen.

Carsten orienterede om at en af personalet havde været udsat for en telefonisk trussel fra én forældre.

 

Bestyrelsen tager kraftig afstand fra, at personalet skal udsættes for trusler.

 

Godkendelse af driftsregnskabet for 2005.

Bestyrelsen godkendte driftsregnskabet med følgende bemærkninger:

  • I december er der en fejl i kontering af timeforbruget, som har indvirkning på kronebudgettet.
  • I december er der andre fejl i fordelingen mellem timebudget og budget for langtidssygdom og barsel, men det kan justeres i 2006.
  • På grund af en skrivefejl fra Løn og Personalecentrets side har MiniGiro haft en lønudgift på 2 måneders løn til en pædagog i dennes opsigelsesperiode, det er bogført på langtidssygekontoen.

Carsten redegør nærmere for dette i et følgebrev til driftsregnskabet.

 

2. Tema om pædagogiske læreplaner.

Carsten holdt som led i sit kursus om pædagogiske læreplaner et temamøde for bestyrelsen, hvor formålet er:

”at sikre forældrene en viden, der giver dem overblik og klarhed over deres lovmæssige ansvar og opgaver i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner.”

3. Evt.

Intet.