Møde d. 31-8-06

Til stede:

Joan Nielsen

Signe Bagger Christensen

Linda Madsen

Anne Stine Berg

Per Hansen

Jørgen Tetzschner

Hanne Rasmussen

Carsten Berg

Fraværende:

Mette Kjær Larsen

Karina Olsen 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Christina Berg er udtrådt af bestyrelsen pga. barnet er startet i skole.

Anne Stine Berg er indtrådt i bestyrelsen i stedet for.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Sandra, pædagogmedhjælper hos Stemplerne er fratrådt, da hendes orlov udløb
 • Casper er ansat i stedet for.
 • Anita, pædagogmedhjælper hos Kuverterne er gået ned i tid til 33 timer.
 • Dorte, pædagog hos Rykkerne er gået ned i tid til 33 timer.
 • Hanne G., pædagogmedhjælper hos Rykkerne er gået ned i tid til 30 timer.
 • Karina K., pædagogmedhjælper hos Rykkerne er gået ned i tid til 31 timer.
 • Evy, som har været vikar i huset igennem mange år, er blevet ansat hos Rykkerne pr. 1-9-06 med 31 timer, hvoraf de 4 skal bruges som vikartimer.

Legeplads:

 • Vores nye legeplads bliver flittigt brugt, så vi skal have malet de udsatte steder.
 • Det har vist sig nødvendigt, at få lavet en ”kasse” forenden af rutschebanen på bakken for at holde på faldunderlaget.
 • Da det er naturmaterialer legeredskaberne er lavet af, skal vi have gjort noget ved de største revner.
 • Vi skal også have gjort noget i forhold til dræningen under faldunderlaget. I forbindelse med bygningen af den nye legeplads har de fjernet en del grus, så barkflisen står under vand.

KVIK:

 • Der er valgt 2 fokusområder, der skal arbejdes videre med:
  1. Vi skal i stuernes handle- og læreplaner blive bedre til at opstille klare mål og succeskriterier, dokumentere vores pædagogiske arbejde med børnene samt evaluere det i forhold til de opsatte mål.
  2. Vi skal gennemgå vores mødestruktur for at se om, vi kan udnytte ressourcerne bedre i forhold til f.eks. at arbejde med læreplaner.

Det er de samme 2 punkter vi har sat som vores fokusområder i forslag til drifts- og udviklingsaftaler.

 

Personalelørdag d. 23-9-06:

 • Vi vil bruge dagen på at lære og arbejde med dialoghjulet, som er det redskab, man i Høje-Taastrup kommune har besluttet, der skal arbejdes med i forbindelse med udarbejdelsen af læreplaner. Trine, pædagogisk konsulent, kommer og guider os igennem.

 

Personaleweekend d. 9 – 10/3 -07:

 • I forbindelse med personaleweekenden holder MiniGiro lukket fredag d. 9-3-07, så der skal forældrene finde en alternative pasningsmulighed.

 

3. Budget.

Budget 2006.

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt:
 • På nuværende tidspunkt har vi et underskud i vores regnskab pga.:
 • Pga. en fejl i konteringen er ca. 23. 900 kr. blevet konteret som brugt på gårdmand, de skulle rettelig have været konteret på langtidssyge og barselskontoen. Det har man fra kommunens side ikke ville rette, da indsigelsen kom efter budgetårets udløb. Det medfører at dette beløb ikke er blevet overført fra 2005 på vores rammebeløb, som forventet.
 • Der har kostet 12.500 kr. i stedet for 4.000 kr. at få kørt barkflis og jord væk ved ombygningen af legepladsen.Der har været en ekstra udgift på 11.300 kr. for kantafskærming ved rutschebanen.
 • Vi har et underskud på 30.000 kr. i hårdehvidvarepuljen, da vi investerede i en industriopvaskemaskine.  

 

Budgetbesparelsesforslag for 2007.

 • Der er uklarhed over hvor meget der egentlig skal spares, da det forlyder at det første syn på næste års budget var 50 mill. kr. for pessimistisk.
 • Det som har direkte indflydelse for os er:
 • Nedlæggelse af sprog- og motorikgrupper
 • Takststigning til maksimum på vuggestueområdet
 • Fjernelse af puljetimer til ture og foredrag mv. på daginstitutionsområdet. Vi bruger pengene til vores sommertur til bedstemor Ann. Så den forsvinder, hvis de gennemfører besparelsen.
 • Tilpasning af intergrationsindsats på daginstitutionsområdet – særlig indsats overfor tosprogede.
 • Naturvejledning nedlægges. Det går ud over Hakkemosen.
 • 3 lukkedage før påske. Det har ingen betydning for os, da vi er opsamlingsinstitution.

 

4. Ansøgning om orlov.

Ansøgningen blev godkendt.

 

5. Vejledning til godkendelsesprocedure og kravspecifikation af pædagogiske lære planer i daginstitutionerne i Høje Taastrup kommune.

 • Høje-Taastrup kommune skal have en pædagogisk læreplan til godkendelse inden den 1. oktober. Første gang d. 1-10-06.
 • Vi laver vores pædagogiske læreplan på p-lørdagen d. 23-9-06.
 • Den er efterfølgende blevet godkendt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 28-9-06.
 • Personalet udpeger på deres personalemøde i juni 07, hvilket emne / projekt, der er blevet arbejdet med i forhold til dialoghjulet, som skal afleveres som vores næste bidrag til en pædagogisk læreplan d. 1-10-07. Denne pædagogiske læreplan skal bestyrelsen evaluere og godkende inden den bliver afleveret.

  6. Orientering om indførelse af aftalestyring.

Bekymring:

 • Hvordan kan vi være sikre på at der bliver afsat nok midler til lønsum, da erfaringen viser f.eks. ved overførsel fra 05 til 06: vi har et underskud på 57.000 kr., men vi får overført 450 timer.
 • Den nuværende udgift til løn for personalet ventes at ligge over gennemsnitslønnen.
 • Vores store underskud på langtidssyge- og barselskontoen p.t. ca. 1 mill. kr., hvad sker der med den.  

 

7. Drifts- og udviklingsaftale for MiniGiro.

Vores fokusområder er de samme som kom frem i arbejdet med KVIK:

 1. Vi skal i stuernes handle- og læreplaner blive bedre til at opstille klare mål og succeskriterier, dokumentere vores pædagogiske arbejde med børnene samt evaluere det i forhold til de opsatte mål.
 2. Vi skal gennemgå vores mødestruktur for at se om, vi kan udnytte ressourcerne bedre i forhold til f.eks. at arbejde med pædagogiske læreplaner.

 

8. Høring vedrørende "Handlingsplan for tosprogsområdet 2006-2011".

Bestyrelsen tog handleplanen til efterretning.

 

9. Dato for kommende møder.

Der er senere blevet indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 28-9-06.

Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 9-11-06.

 

10. Evt.

Intet.