Møde d. 28-9-06

 

Til stede:

Joan Nielsen

Signe Bagger Christensen

Anne Stine Berg

 

Jørgen Tetzschner

Carsten Berg

Fraværende:

Mette Kjær Larsen

Linda Madsen

Per Hansen

Karina Olsen

Hanne Rasmussen

 

Gæst: Anne Dorthe Wallbohm, pædagogisk leder i børnehaven

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Intet.

 

2. Orientering fra institutionen.

Brugerundersøgelse:

 • Høje Taastrup kommune gennemfører en brugerundersøgelse i uge 43. Carsten skal til informationsmøde på kommunen om det onsdag d. 4-10-06.
 • Alle forældre opfordres til at svare på undersøgelsen.

Forældremødet:

 • Forældremødet flyttes fra d. 26-10-06 til torsdag 23-11-06, så stuerne kan må at udarbejde deres handle- og læreplaner for den kommende periode

Koloni:

 • Kolonien næste år bliver i uge 18 – mandag d. 30/4 til torsdag d.3/5 – 07. Vi tager igen til Kulhuse.

3. Budget.

Forbrugstilbageholdenhed:

 • Byrådet opfordrer til tilbageholdenhed på forbruget på rammebeløbet i 2006, så man formindsker et budgetunderskud, som kommunen vil blive straffet med en bøde til staten på et tilsvarende beløb.
 • Byrådet har suspenderet aftalerne om overførsel, så man vil kunne overføre rammebeløbet 100 %.
 • Dette gælder ikke for lønbudgettet, da byrådet ønsker, at det udnyttes helt.

Justering af budgettet for selvejende institutioner:

 • Carsten fandt tilfældigt at der under besparelsesforslag til 2. behandling, at der var tilføjet et nyt forslag, som direkte har betydning for MiniGiro. Uden at orientere de selvejende institutioner har centret lagt et forslag til en besparelse på 539.400 kr. på budgetterne til rengøring, vinduespolering og vask, så de kommer på samme niveau som for de kommunale institutioner.
 • Carsten har kontaktet administrationscentret for at få at vide, hvad det konkret betyder for MiniGiro, men det har ikke været muligt at få svar på dette spørgsmål. Så det er uklart hvor meget vi skal spare i kroner og øre, samt fra hvornår besparelsen skal træde i kraft. Det har stor betydning, da vi har en rengøringsaftale med et privat firma, hvor der er nogle frister, som skal overholdes i forhold til ændringer.
 • Det er anden gang inden for få år, at der sker en besparelse på rengøringen. Da vi åbnede i 1990 havde vi 27 timer pr. uge til rengøring, hvad har vi nu?
 • Hvor ligger grænsen for, hvornår rengøringsstandarden er forsvarlig?

Bestyrelsen besluttede, at vi sender en skrivelse til Høje Taastrup kommune.

 

(Byrådet har senere besluttet at effektuere denne justering)

 

4. Høring vedr. aftalestyring.

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde er der en bekymring:

 • Hvordan kan vi være sikre på at der bliver afsat nok midler til lønsum, da erfaringen viser f.eks. ved overførsel fra 05 til 06: vi har et underskud på 57.000 kr., men vi får overført 441 timer.
 • Den nuværende udgift til løn for personalet ventes at ligge over gennemsnitslønnen.
 • Der er tilbageløbsmidler i forbindelse med Ny løn, som ikke er udmøntet på ca. 40.000 kr. . Er de indregnet i det nye budget.
 • Vores store underskud på langtidssyge- og barselskontoen p.t. ca. 1 mill. kr., hvad sker der med den. I det beløb er 3 måneders løn til en pædagog, som fik forkert opsigelsesvarsel fra Løn og personalecentret.
 • Vi har været hårdt ramt af både langtidssygdom og barsler i både 05 og 06, hvor puljen er blevet omdefineret fra dækning på 100 % til – har det vist sig – et årsbudget på 140.000 kr. fordi refusionen bliver overført til kommunen til dækning af løn til områdelederne. (Carstens løn er ikke med i den pulje, men dækkes over vores eget budget)
 • For at kompensere for et beløb, som kun dækker en barselsperiode, har vi fået mulighed for at overføre + / - 100 %, men den mulighed bortfalder, hvis vikarudgifterne til barsel indgår i lønsummen.
 • Der er lagt op til en tilpasningsperiode på 2 år, men det er ikke nok i forhold til at rette op på merforbruget på langtidssyge og barselskontoen, da der er udsigt til flere barsler i den kommende periode.
 • Hvis vi ikke får kompensation eller en længere tilpasningsperiode, skal vi i gang med en kraftig besparelse på lønudgifterne de kommende 2 år.

Bestyrelsen besluttede, at lave en høringsskrivelse, som skal mailes senest tirsdag d. 3-10-06.

 

5. Læreplan for MiniGiro.

Anne Dorthe og Carsten fremlagde forslag til dette års pædagogiske læreplan for MiniGiro, som er lavet på baggrund af den afholdte personalelørdag d. 23-9-06.

 • I MiniGiro har vi i år valgt at belyse vores båluge i uge 24, det er sket på vores personalelørdag d. 23-9-06, hvor vi fik hjælp af pædagogisk konsulent Trine Jeppesen. Begrundelsen for at bruge denne arbejdsmodel skyldes, at personale først var på kursus i pædagogiske læreplaner sidst i foråret, så på grund af ferie m.v. har det ikke været praktisk muligt at gøre det tidligere. Det har den store ulempe, at det er ”en tilbagebliksproces”, hvor vi ikke kan ændre i en løbende proces, men vi kan bruge erfaringerne fra evalueringen i det videre arbejde med pædagogiske læreplaner.
 • Personalet har analyseret bålugen ved hjælp af dialoghjulet, som er det redskab, man i Høje Taastrup kommune har besluttet at arbejde med pædagogiske læreplaner på.
 • Til dokumentation blev der fremlagt billeder fra bålugen, som var bearbejdet ud fra:
  1. Illustrere succeskriterierne (forældre)
  2. Illustrerer en læreproces i forhold til temaerne.
  3. Illustrerer noget der undrer dem – undtagelser fra succeskriterierne.
  • Undtagelser fra vanlig tanke / oplevelser (personalet)
 • Hvad har personalet lært:
  • Vi skal tage billeder på en anden måde, når de skal bruges til dokumentation:Beslutte på forhånd, hvilken del af ”projektet” skal der tages billeder af – hvad ønsker vi at dokumentere?
  • Skal der tages en billedserie over processen?
  • Hvem skal tage billederne?
  • Vi skal huske børneperspektivet – blive bedre til at evaluere sammen med børnene – ud fra billeder og fortællinger.
  • Vi skal evaluere i forhold til mål – delmål – succeskriterier.
  • Vi skal uddrage børnenes læring ud fra de 6 temaer. Processen skal dokumenteres ud fra billeder og fortællinger.
  • Vi skal tænke de 6 temaer ind i årsplanlægningen – det er facitslisten!!!!
  • For at tilgodese arbejdet med læreplaner har vi det kommende år besluttet, at lave 6 personalemøder om til afdelingsmøder.

Bestyrelsens kommentarer:

Bestyrelsen finder, at det som en begyndelse er et godt materiale, at tage udgangspunkt i for det videre arbejde med pædagogiske læreplaner.

Materialet viser, at det kan bruges af personalet i det videre forløb i hverdagen

Det er et godt redskab til at finde ud af, at målene kan ændre sig i løbet af processen eller kan have en anden betydning.

 

6. Evt.

Næste møde er torsdag d. 9-11-06 kl. 17,00

”Bag for en sag” er en støtte til Børns Vilkårs arbejde med BørneTelefonen.

Bestyrelsen foreslår, at forældrene kommer med tingene, der skal bages af. Børnene bager i fællesskab og sælger bagværket bagefter.

Der vil være forældrekaffe tirsdag d. 10/10 kl. 15,00 – 16,45, hvor forældrene kan købe kagen. Pengene går til BørneTelefonen.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 27. February 2020, kl. 02:27.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Bestyrelse/Dagsorden_og_referater/Moder_2006/Moede_060928.aspx