Møde d. 9-11-06

 

Til stede:

Joan Nielsen

Signe Bagger Christensen

Mette Kjær Larsen

Linda Madsen

Anne Stine Berg

 

Per Hansen

Karina Olsen

Hanne Rasmussen

Carsten Berg

Fraværende:

Jørgen Tetzschner

 

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Brev til Høje-Taastrup kommune vedr. justering af rengøringsbudget.

     Blev taget til efterretning.

 

Svar fra borgmesteren på ovennævnte brev.

     Blev taget til efterretning.

 

Høringssvar på aftalestyring.

     Blev taget til efterretning.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Karina O., pædagogmedhjælper hos Kuverterne har barselsorlov fra d. 1-2-07.
 • Gitte, pædagogmedhjælper er ansat d. 9/10 – 31/12-06 i den resterende del af Lottes orlov.

Brugerundersøgelse:

 • Høje Taastrup kommune gennemført en brugerundersøgelse i uge 43. Vi får resultatet i begyndelsen af det nye år.

Legeplads:

 • Da der skulle bores huller til dræning under faldunderlaget, kom de til at ramme et elkabel, så strømmen forsvandt til banken. DONG har arbejdet på det i et par uger, men har store problemer med at det gravede hul står under vand.
 • Driftsbyen har anmeldt skaden til deres forsikringsselskab. De forventer at kunne komme i gang med at lægge dræn inden for kort tid.
 • Der er lavet en forespørgsel til HENKA, om de har kommet til at grave drænrør op i forbindelse med etableringen af den nye legeplads, men de har endnu ikke svaret.
 • Carsten har forespurgt Danske bank om de ligger inde med tegninger i forhold til dræn på legepladsen, men har ikke fået svar endnu.

Køkken:

 • Levnedsmiddelkontrollen har pga. slidtage forlangt, en udskiftning af  gulvbelægning, dør, karme, skuffer og skabslåger.
 • Banken har lagt en ny gulvbelægning, skiftet døren ud samt sat stålbelægning på dørkarmen. De har indhentet et tilbud på udskiftning af skuffer og skabslåger, det vil koste ca. 47.000 kr., men det ønsker de ikke at betale.
 • Carsten vil søge Høje-Taastrup kommune om de vil betale over den centrale vedligeholdelsespulje.
 • Mette forslog, hvis at man evt. bytter lågerne i køkkenet ud med lågerne i børnekøkkenet, hvis vi selv skal betale for udskiftningen.

Udskiftning af gulvbelægning:

 • Carsten vil søge Høje-Taastrup kommune om vi kan få skiftet gulvbelægningen i hele huset, da det er ved at være slidt. Ansøgning skal indgå i den centrale vedligeholdelsespulje, så det vil nok taget nogle år før det kommer til udmøntning.

3. Budget.

Budget 2006:

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt:
 • Da der er forbrugstilbageholdenhed, har bl.a. stuerne en del penge tilbage på deres budgetter.
 • Vi har også sparet 32.000 kr. ved ikke at få foretaget hovedrengøring i år for at dække noget af det underskud, der blev redegjort for på bestyrelsesmødet i august.

Budget 2007:

 • Byrådet vedtog justeringen på rengøringsbudgettet for de selvejende institutioner, vi skal spare 69.250 kr. svarende til en besparelse på 21,34 %.
 • Carsten har opsagt rengøringsaftalen med vores rengøringsselskab, da der er 3 måneders opsigelse kan det først ske pr. 31-1-07, det betyder en ekstra udgift på 3000 kr. i januar.
 • Vi forhandler med rengøringsselskabet om en ny rengøringsaftale, som tager hensyn til at vi skal spare 3000 kr. pr. måned, desuden er der ikke penge til hovedrengøring, vinduespoleringen skal reduceres. Det samme gælder for måttevask.
 • Vi har også taget kontakt til kommunens rengøringsafdeling, de har givet et bud på rengøringen.
 • En mindre taksstigning 62 kr. for vuggestue og 47 kr. for børnehave.
 • De vil kikke nærmere på normeringen i 0 -6 år institutionerne i 2007.

4. Aftale- og lønsumsstyring.

Aftalestyring:

Vi skal arbejde med 6 aftalepunkter.

 • 2 vedtaget på politisk niveau:
  • 68 % af de tosprogede børns danskniveau skal svare til "C/D" ved skolestart.
  • Den overordnede forældretilfredshed skal stige med 3 %.         
 • 2 vedtaget på center niveau:(er modtaget efter bestyrelsesmødet)
  • 2/3 af de administrative opgaver - eller ansvaret herfor - er flyttet væk fra de pædagogiske ledere.
  • Sygefraværet overstiger ikke gennemsnittet i Hovedstadsområdet.
 • 2 som vi selv vælger:
  • For vores vedkommende bliver det højst sandsynlig at sætte resultat- og effektmål for om man kan se at børnene er blevet klogere på at vi har arbejde med Naturklog, samt at arbejdet med pædagogiske læreplaner ikke påvirker personalet negativt så det giver mindre trivsel og mere sygdom – når der skal bruges tid på nye arbejdsopgaver, skal der bruges mindre tid på andre opgaver.

Lønsumsstyring:

 • I det første udkast skal vi spare 247.364 kr. i vores lønbudget, men der er ikke taget højde for at vi har 2 pædagogiske ledere, højere ulempetillæg, åbent på lukkedage, desuden har vi 48.900 kr. i tilbageløbsmidler i forbindelse med Ny løn.
 • Der bliver en fælles barselspulje, så der næsten er 100 % dækning på barsel.
 • Der bliver en pulje til at betale de institutioner, som har åbent ved lukkedage.
 • Der er ikke lagt op til flere fælles puljer, det betyder, at vi kun får dagpengene tilbage ved langtidssygdom.
 • Der bliver højst sandsynlig en overgangsperiode på 3 år til udligning i lønbudgettet.
 • Der bliver 100 % overførselsmulighed, hvor over- og underskud skal forklares.
 • Der bliver overførselsmulighed mellem løn og drift.
 • Vores gæld på ca. 1 mill. på barsels- og langtidssygdomskontoen kan overføres år efter år.

5. Forældremødet d. 23-11-06.

Formandens beretning

     Joan laver den.

Valg til bestyrelsen

     Hvem genopstiller?

          Joan genopstiller

          Stine genopstiller

          Jørgen?

Er der noget bestyrelsen vil have op på mødet?

     Når man henter sit barn, rydder man op i barnets garderobe. Det vil også gøre det lettere for rengøringen at komme til.

 

6. Evt.

Der blev forespurgt om MiniGiro havde en moppepolitik. Det har vi ikke.

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne synes, at børnenes tone var blevet mere rå, siden deres større barn gik i institutionen.