Møde d. 31-1-07

 

Til stede:

Signe Bagger Christensen

Mette Kjær Larsen

Linda Madsen

Charlotte Lykkegård

 

Dorthe Bruhn Kyhnæb

Per Hansen

Carsten Berg

Fraværende:

Joan Nielsen

Ayse Özüpek

Hanne Rasmussen

 

Referent:   Carsten Berg                                     

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne skriver under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

 • Formand: Joan Nielsen
 • Næstformand: Mette Kjær Larsen
 • Sekretær: Carsten Berg  

Bestyrelseslisten blev tilrettet, så den kan lægges på MiniGiros hjemmeside.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden

Intet

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Evy, pædagogmedhjælper er flyttet fra Rykkerne til Kuverterne.
 • Ulla., pædagog, p.t. orlovsvikar, bliver ansat i Karina O.’s barsel hos Kuverterne.
 • Lotte, pædagog hos Stemplerne, kommer tilbage fra orlov og ferie d. 19-2-07.
 • Denise, pædagog hos Stemplerne, kommer tilbage fra orlov og ferie d. 14-3-07
 • Karina K., pædagogmedhjælper hos Rykkerne, er fratrådt pr. 15-1-07.
 • Den ledige stilling blev besat med Frederik, men efter 1 dag fratrådte han. Efter opslag skal der være ansættelsessamtaler d. 1-2-07.

Brugerundersøgelse:

 • Høje Taastrup kommune gennemført en brugerundersøgelse i uge 43. Vi får resultatet i begyndelsen af det nye år, men det er ikke kommet endnu.

APV/Trivselsundersøgelse:

 • Alle medarbejderne har senest d. 29-1-07 skullet svare på undersøgelsen, der ventes svar i slutningen af marts.

Legeplads:

 • Der er stadig problemer med drænet på legepladsen.

Køkken:

 • Levnedsmiddelkontrollen har pga. slidtage forlangt, en udskiftning af  gulvbelægning, dør, karme, skuffer og skabslåger.
 • En snedker anbefalet af kommunen er ved at udarbejde et tilbud, dels på renovering, samt på en udskiftning af køkkenelementer.

Rengøringsselskab:

 • Vi forsætter med samme rengøringsselskab til en reduceret pris.

Hjemmeside:

 • Vores hjemmeside får pr. 1-2-07 nyt udseende, da kommunen er gået over til ny udbyder.

Ny Løn:

 • Vi har fået en pulje i 2007 på 69.176 kr.

 

3. Budget.

Budget 2006:

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt:
 • Der forventes et overskud på ca. 11.000 kr.
 • Budgetopgørelsen blev taget til efterretning.

 

Budget 2007:

 • Byrådet vedtog justeringen på rengøringsbudgettet for de selvejende institutioner, vi skal spare 69.250 kr. svarende til en besparelse på 21,34 %. Budgettet til rengøringsmidler er dog senere blevet hævet med 9.500 kr. – det dobbelte af hvad er først var blevet afsat.
 • Da der ikke mere er penge til en hovedrengøring, blev det forslået at lave en arbejdslørdag, hvor forældrene bl.a. kunne komme og lave en hovedrengøring.
 • Budgettet er ikke blevet prisfremskrevet.
 • Der regnes med overførsel fra på 86.000 kr.:
  • 10.000 kr. i overskud fra 2006
  • 30.000 kr. fra hårde hvidvarekontoen, som ”fører sit eget liv”.
  • 46.000 kr. fra ubrugte gårdmandstimer i 2006.
 • Der er i budgettet afsat 50.000 kr. til renovering af køkken. Det håber vi at få dækket over kommunens renoveringspulje, da det er et påbud fra Levnedsmiddelkontrollen. Det vil dække det beregnede underskud på ca. 28.000 kr. under diverse.
 • Vi har budgetteret med indkøb af 2 mooncar som erstatning for de 2 vi fik stjålet sidste år. De er stærkt savnet. Per vil undersøge, om vi evt. kan få det dækket via fondsmidler i banken.

Bestyrelsen tog budgetoplægget til efterretning.

 

Per efterlyste et budget over lønnen, når vi er gået over til lønsumsstyring. Det vil Carsten udarbejde til næste møde.

 

5. Tema og mål.

Evaluering af tema og mål for 2006:

     Blev taget til efterretning.

 

Forslag til tema og mål for 2007:

     Blev taget til efterretning

 

6. Høring vedr. det politiske værdigrundlag for den sammenhængende børnepolitik.

Bestyrelsen fandt ingen grund til at komme med et høringssvar.

 

7. Dato for kommende møder.

Mandag d. 26-3-07 kl. 17,00

Mandag d. 18-6-07 kl. 17,00

 

8. Evt.

Intet.