Møde d. 18-6-07

Bestyrelsesmøde i MiniGiro d. 18-6-07.

 

 

Til stede:

Joan Nielsen

Mette Kjær Larsen

Linda Madsen

Dorthe Bruhn Kyhnæb

 

Per Hansen

Lotte Kuhlmann

Hanne Rasmussen

Carsten Berg

Fraværende:

Charlotte Lykkegård

Signe Bagger Christensen

Ayse Özüpek

 

 

Referent:   Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Ingen fra bestyrelsen deltog i dialogmødet d. 22-5-07 med Høje-Taastrup kommune, men der er et link til referatet fra møde på www.minigiro.htk.dk.

Eller intet nyt fra bestyrelsesformanden

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Casper, pædagogmedhjælper hos Stempler, fratræder sin stilling pr. 31-7-07.
 • Younes, pædagogmedhjælper hos Kuverterne i Karinas barselsorlov, bliver ansat i den ledige medhjælperstilling hos Stempler pr. 1-8-07.
 • Anne, tilkaldervikar, bliver ansat i den resterende del af Karinas barselsorlov pr. 1-8-07.
 • Christian, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, fratræder sin stilling pr. 31-7-07.
 • Julie, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, tiltræder pr. 15-7-07.
 • Dorte, pædagog hos Rykkerne, har fået bevilliget orlov uden løn i perioden 1/10 – 31/12-07.
 • Camilla, tilkaldervikar, er ansat i Dortes orlov.
 • Martin, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, er fratrådt sin stilling pr. 30-5-07.
 • Line, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, er tiltrådt pr. 1-6-07.

APV/Trivselsundersøgelse:

 • Blev gennemgået på mødet.

Aftalestyring:

 • Som led i et af punkterne i aftalesyring skulle vi finde ud af om vi indfriet vores mål ved at arbejde med ”Naturklog”, som fokuspunkt. Der blev udsendt 39 spørgeskemaer til forældrene hos Rykkerne og Frimærkerne. Svarprocenten er 65 % for Rykkerne og 52,6 % for Frimærkerne eller samlet 59 %. Det er lidt i underkanten af det forventede.
 • Carsten vil lave en nærmere bearbejdelse af svarene en af de nærmeste dage.

Legeplads:

 • Der indgået aftale med Henka, at de betaler halvdelen de 10.000 kr., som det koster at dræne.
 • Der skal lægges nyt faldunderlag, når der blevet drænet. Det skal være faldgrus, da kommunen har besluttet, at barkflis fremover skal udfases. Det kommer til at koste 31.000 kr.
 • Dette skulle være sket i uge 24, men Danske Bank har krævet at Dong godkender arbejdet, så der ikke sker uheld, som i efteråret, hvor kommunens folk kom til at ramme et elkabel. Det er uvist, hvornår sådan en tilladelse kommer.

Køkken:

 • Levnedsmiddelkontrollen har pga. slidtage forlangt, en udskiftning af  gulvbelægning, dør, karme, skuffer og skabslåger.
 • En snedker anbefalet af kommunen har udarbejdet et tilbud, dels på renovering – ca. 25.000 kr., samt på en udskiftning af køkkenelementer – ca.
 • Tilbudet er videresendt til Høje-Taastrup kommune, hvor vi afventer svar. Det gør vi endnu.
 • I mellemtiden har levnedsmiddelkontrollen været på besøg igen, men denne gang havde de ingen kommentarer.
 • Carsten har sat bestyrelsens beslutning på sidste møde, at vi selv skulle bekoste udskiftning af låger m.v., i bero, da udgifterne til dræning på legepladsen er blevet større end forventet.

Læreplan:

 • Både vuggestuen og børnehaven er i gang med at lave en læreplan efter dialoghjulet, hvor det ene læreplansprojekt, skal op på næste bestyrelsesmøde til godkendelse før det sendes videre til Høje Taastrup kommune senest d. 1-10-07.
 • Vi har ikke fået en tilbagemelding endnu på det projekt vi sendte op sidste år.

Renoveringspulje:

 • Carsten vil søge Høje-Taastrup kommunes renoveringspulje om ny gulvbelægning, nye loftsplader og nye pusleborde.
 • Det kan tage et par år eller mere, før vi kommer i betragtning.

Sponsere til nye T-shirt i grøn farve:

 • Vores nuværende grønne T-shirt, som børnene bl.a. har på under ”Projekt Børnedagene”, er meget slidte, så vi kunne godt tænke os, at få nogle nye.
 • Nogle af bestyrelsesmedlemmerne undersøger, om deres respektive arbejdspladser vil sponsorere disse.  

 

3. Budget.

Budget 2007:

Budgetopgørelsen blev fremlagt:

Blev taget til efterretning.

 

4. Brugerundersøgelsen.

Der skal ifølge aftalestyring arbejdes med de 2 områder med lavest score, vi selv har indflydelse på:

 1. Personalets tid til det enkelte barn: 3,31.
 2. Forældreinddragelse i beslutninger: 3,75.

Prøve at lave en afdækning af hvad der ligger til grund for besvarelserne.

Generelt er der ikke en lav score på disse 2 udsagn.

ad 1)

 • Nogle har svaret lavt på dette udsagn, fordi de ønsker en højere personalenormering, det er uden for vores rækkevidde at gøre noget ved – det er et politisk spørgsmål.
 • En anden tolkning af udsagnet kan være ”ser personalet mit barn i hverdagen”.
 • Mette fortalte om en forældre, der overfor hende, have udtrykt en undren over, at personalet aldrig brugte barnet navn, når de talte med hende.
 • Når man henter sit barn og spørger, ”hvordan er det gået i dag”, kan man få det svar ”det ved jeg ikke, jeg er først kommet kl. 12”.
 • Som forældre har man ikke et stort kendskab til dagligdagen i en institution, man ser den kun i korte brudstykker, når man afleverer og henter sit barn.
 • Personalet kunne skrive noget mere i stuens bog og / eller på tavlen hver dag.
 • Personalet kunne personliggøre det enkelte barn noget mere ved at fortælle små historier fra hverdagen.

ad 2)     

Man kunne inddrage forældrene noget mere:

 • Uddele en dagsorden inden en forældresamtale, så forældrene kan forberede sig.
 • Give information om nyt personale – børn der skifter stue, f.eks. et blad a’la  ”Stempel Nyt”.
 • Lave postkasse til bestyrelsen, hvor man kan aflever forslag, f.eks. til et punkt til dagsordnen til næste bestyrelsesmøde.
 • Spørge forældrene mere direkte til næste brugerundersøgelse, om hvad de forventer at blive inddraget i.
 • Bestyrelsesmedlemmerne tænker mere over disse 2 udsagn, så videreføres debatten på næste bestyrelsesmøde. Desuden tages de op blandt personalet. 

 

5. Dato for kommende møder.

Tirsdag d. 28-8-07 kl. 17,00

Tirsdag d. 13-11-07 kl. 17,00 (skal nok ændres, da Carsten forventer at holde ferie)

 

6. Evt.

Intet på mødet.

Efterfølgende har Signe Bagger Christensen meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Det betyder, at 1. suppleant Dorthe Bruhn Kyhnæb indtræder i bestyrelsen.