Møde d. 6-11-07

Bestyrelsesmøde i MiniGiro d. 6-11-07.

 

Til stede: Joan Nielsen, Linda Madsen, Charlotte Lykkegård, Dorthe Bruhn Kyhnæb, Lotte Kuhlmann, Hanne Rasmussen og Carsten Berg

 

Fraværende: Per Hansen, Mette Kjær Larsen og Ayse Özüpek

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Havde modtaget brugerbestyrelsen i Charlotteager’s høringssvar til budget 2008.

Carsten havde viderebragt følgende mail fra en forældre:

”Jeg har et ønske om, at der bliver taget en debat på hhv. bestyrelsesmøde og
forældremøde om at medbringe legetøj hjemmefra.
Jeg håber, at det kan umunde i en politik på området.
Mine tanker er følgende:

Personligt kan jeg ikke se nødvendigheden i det.
Personalet bruger tid på at lede eller bliver forstyrret med spørgsmål om,
hvor det manglende medbragte legetøj er.

Personalet har ikke mulighed for at styre om legetøjet opfylder sikkerhedskrav.”

Personalet har diskuteret henvendelsen på deres personalemøde, men mener, at der generelt ikke er nogle problemer i at børnene medbringer legetøj hjemmefra. Hvis der er nogle problemer, vil de blive taget op overfor de enkelte forældre.

 

Bestyrelsen tog personalets holdning til efterretning. Carsten svarer på henvendelsen.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

Kicki, pædagog hos Kuverterne, er sygemeldt indtil hun starter på sin barselsorlov d. 1-12-07.

Tina, pædagog, er ansat i Kicki’s barselsorlov, hun tiltræder d. 1-12-07.

Thomas, gårdmand, har sagt op med udgangen af november.

(Der var en forespørgsel om, at bestyrelsen er repræsenteret ved ansættelsessamtaler.

Carsten svarede, at det havde de været for nogle år siden, men at det var gledet ud, så det var man ikke mere.

Der var dog i bestyrelsen ikke et ønske om at deltage i ansættelsessamtaler p.t.)

 

Aftalestyring:

Det kommende års fokuspunkt er valgt, det blev ”billed-klog”. Vi har følgende mål:

 • Møde voksne, der støtter børn i at afprøve forskellige udtryksformer.
 • Børn skal have adgang til materialer og redskaber.
 • Børnene skal deltage i forskellige kunstneriske tilbud – også lokalt.

Børnehaven har aftalt, at de holder åbent værksted primært mandag og torsdag, hvor børnene så vil kunne komme ind og lave forskellige ting.

Carsten fortalte, at som en del af aftale styringen, ville der igen i juni næste år blive lavet et brugerundersøgelse blandt forældrene i børnehaven, for at se om vi har levet op til de mål, vi har sat os for arbejdet med ”billed-klog”.

 

Legeplads:

I løbet af sommeren er vores legeplads endelig blevet drænet.

Vi har fået en del af faldunderlaget udskiftet med faldgrus.

 

Køkken:

Vi har fået svar fra Høje-Taastrup kommune. Vi skal indhente et tilbud på udskiftning af køkkenelementerne, de anbefalede ST Skole inventar, som leverer nogle solide køkkener.

Sponsere til nye T-shirt i grøn farve:

 • Nogle af bestyrelsesmedlemmerne skulle undersøge, om deres respektive arbejdspladser vil sponsorere disse.
 • Desværre var det af forskellige årsager ikke muligt at finde en sponser. Der mangler kun svar i forhold til Danske Bank.

 

Skovbusgruppe:

Kommunen mangler vuggestuepladser for at kunne opfyldepladsgarantien.

Vi har tilbudt at modtage 4 vuggestuebørn ekstra, hvis vi kan oprette en skovbusgruppe.

Kommune vender tilbage, hvis det får brug for vores tilbud.

 

Personalelørdag:

Blev afholdt d. 29-9-07, hvor emnet var udarbejdelse af afdelingens handle- og årsplan samt afdelingens pædagogiske fundament.

 

Stresspolitik:

Høje-Taastrup kommune har besluttet, at de enkelte arbejdspladser skal have en stresspolitik.

En arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag, som blev vedtaget på vores sidste personalemøde. Vores stresspolitik kan læses på vores hjemmeside.

 

Båluge:

Børnehaven havde båluge i uge 40.

 

Bag for en sag:

Torsdag d. 11-10-07 kunne forældrene købe en kop kaffe og et stykke kage og støtte ”Bag for en sag”. Der indkom 1086 kr., som er sendt videre.

 

3. Budget.

Budget 2007:

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt:
  • Blev taget til efterretning.

 

Personaleforbruget:

 • Der taget 30.800 kr. ud, som besparelse på souschefstillingen.
 • Carsten har rettet henvendelse til kommunen, da han mener, at denne besparelse blev indlagt, da man udregnede gennemsnitslønnen for de forskellige stillingskategorier.
 • Desuden mener Carsten, at det er et brud på den aftale, som blev lavet for stillingskategorier i MiniGiro samt aflønning, da vi blev selvstændigt område.
 • Bestyrelsen afventer kommunens svar.
 • Carsten har været indkaldt til møde i forbindelse med vores underskud på 845.000 kr., som er opstået i 2005 og 2006 i barsels- og langtidssygepuljen.
 • Ca. 700.000 af underskuddet skyldes ændrede betingelser for barsel, dem vil der blive kikket nærmere på, da det ikke længere er muligt, at ”tjene ind”, hvis man ikke har barsler i en periode.

 

4. Læreplan.

Vores læreplan tager udgangspunkt i børnehavens frugtprojekt.

Udskrifterne fra børneinterviewene manglede i materialet, da det er lavet efter, at det øvrige materiale var udsendt.

Hanne fremlagde på mødet skitsen til en læreplan, hvor personalet mangler at lave en konklusion på både deres og børnenes læring samt en perspektivering.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

 

5. Brugerundersøgelsen.

Der skal ifølge aftalestyring arbejdes med de 2 områder med lavest score, vi selv har indflydelse på:

 1. Personalets tid til det enkelte barn: 3,31.
 2. Forældreinddragelse i beslutninger: 3,75.

Der henvises til bestyrelsens drøftelse af emnet på mødet i juni.

Diskussionen af udsagnene tages på forældremødet, så må vi se, hvor det bærer hen.

 

6. Evaluering af temaer og mål for 2007.

Blev udsat til næste møde, da personalet ikke nåede at evaluere dette på deres seneste personalemøde.

 

7. Næste møde.

Dato: tirsdag d. 29-1-08 kl. 17,00.

Hvem stiller op til næste valg?

 • Dorthe gør
 • Mette?
 • Linda gør
 • Ayse?

Punkter til forældremøde.

 • Valg til bestyrelsen. Joan står for dette, da Carsten ikke kommer til forældremødet, da han er på kursus.
 • Afdelingernes handle- og årsplaner
 • De 2 punkter fra brugerundersøgelsen:
  • Personalets tid til det enkelte barn.
  • Forældreinddragelse i beslutninger.

  Joan laver en beretning, som hun fremlægger på mødet.

   

  8. Evt.

  Der blev spurgt til de historier, der blev fortalt i forbindelse med Halloween, da nogle af børnene blev bange. Dette havde også været et emne på forældremødet sidste år.

  Børnene skal ikke gå og være bange, så disse børn skal personalet ”opfange” og få talt med. Det tages op i personalegruppen.