Bestyrelsesmøde i MiniGiro d. 29-1-08

Til stede: Joan Nielsen, Mette Kjær Larsen, Charlotte Lykkegård, Per Hansen, Lotte Kuhlmann, Carsten Berg

Fraværende: Linda Madsen, Dorthe Bruhn Kyhnæb, Christina Timmol, Gitte Elkjær, Hanne Rasmussen

Referent: Carsten Berg

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

Konstituering:
• Formand: Joan Nielsen
• Næstformand: Mette Kjær Larsen
• Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet, så den kan lægges på MiniGiros hjemmeside.

2. Nyt fra bestyrelsesformanden
Intet.

3. Orientering fra institutionen.
Personale:
• Natalja, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, har fået et års orlov pr. 1-2-08 for at kunne tage et forberedelsesår på Højvangsseminariet, så hun kan begynde på merituddannelsen til pædagog til næste sommer.
• Camilla, som har haft et orlovsvikariat hos Rykkerne, er ansat som orlovsvikar hos Frimærkerne.
• Vi forventer, at ansætte en ny gårdmand på torsdag.
Overenskomstfornyelse:
• Høje Taastrup kommune er udpeget til strejkekommune, så sandsynligheden for at vi kommer i strejke er stor. Vores koloni kan komme i fare, da den ligger i midten af april.
Ny leder for daginstitutionerne i Taastrup:
• Preben Bech har fået en stilling som konsulent i organisationen. Kirsten Christensen er udpeget som ny leder. Hun var leder af daginstitutionen Blishønen, før hun blev konsulent, som stod for implementeringen af områdelederstrukturen i kommunen.
Inklusionsprojekt:
• Kommunen har fået 1,9 mill. kr. fra en pulje. Der skal uddannes en inklusionspædagog i hver institution, samt en projektpædagog i hvert område.
Skovbusgruppe:
• Kommune har p.t. ikke haft brug for vores tilbud om at lave en skovbusgruppe.
Personaleweekend:
• Blev afholdt d. 7. og 8. marts, hvor emnet er anerkende relationer. Det bliver holdt i AMU- regi, så er konsulenten gratis.
Hjemmeside:
• Torsdag d. 31-1-08 vil de 3 bedste blandt daginstitutionernes hjemmesider i Høje Taastrup kommune blive hædret ved et arrangement som holdes i MiniGiro, hvor borgmester, direktør, chefer m.m. kommer.

4. 2 børn over hegnet.
Carsten henviste den omdelte redegørelse for hændelsen, samt fortalte, at der havde været en konsu-lent fra Institutions- og skolecentret på besøg.
Carsten havde talt med både en fra Ishøj Trådhegn, samt med Høje Taastrup kommunes konsulent for legepladser for at få råd om, hvordan hegnet omkring legepladsen kan sikres bedre.

Bestyrelsen besluttede at følge Høje Taastrup kommunes konsulents råd: At de 4 afstivningsstænger som vender ind mod legepladsen flyttes udenfor samt at den ståltråd som hegnet er bundet op på ligeledes flyttes udenfor. Arbejdet bliver sat i gang mandag d. 4-2-08.

Der vil blive lavet en beplantning udenfor hegnet i det hjørne, hvor børnene kravlede over. Det skulle gøre det mindre indbydende at kravle over hegnet på dette sted.

Den øvrige beplantning langs hegnet vil blive gennemgået og beskåret.

Efter en diskussion blev det besluttet ikke at ændre i tilsynsreglerne for at være alene på legepladsen.

5. Retningslinjer for tilsyn i Daginstitutionen MiniGiro.
De blev revideret på følgende punkter:
Afsnittet om personale udgår, da der som hovedregel kun er én i institutionen efter kl. 18,45.
Der kommer et nyt afsnit om at tjekke børn som beskriver praksis: ”Personalet på de enkelte stuer vil som udgangspunkt tjekke børnene ud fra komme / gå-sedlerne, når man møder på arbejde og kom-mer tilbage fra pause, ved måltiderne samt løbende om eftermiddagen, når børnene bliver hentet.”
Under afsnittet sovebørn vil sidste afsnit blive ændret til: ”Der skal være en tilstede hos sovebørnene i alrummet indtil alle børn sover, derefter skal der føres tilsyn hvert 15. min.”
Under afsnittet ”Børn har ingen adgang” ændres så børn har adgang til kontoret ifølge med en vok-sen.
Afsnittet om rygning rettes til så det svarer til de lovgivne regler for rygning i børneinstitutioner.

6. Budget.
Budget 2007:
• Budgetopgørelsen for rammebeløbet blev fremlagt:
• Der forventes et underskud på lidt over 20.000 kr., som svarer til det budgetterede underskud på afdragsordningen for købet af opvaskemaskinen for et par år siden.
Efter et par forståelsesspørgsmål blev det taget til efterretning.
• Personaleforbruget:
• Der taget 30.800 kr. ud, som besparelse på souschefstillingen.
• Carsten har rettet flere henvendelser til kommunen, men der er endnu ikke kommet en afklaring på dette spørgsmål (er beskrevet i sidste referat).
• Bestyrelsen er ved miste sin tålmodighed og vil overveje at rette en henvendelse til kom-munen, da det er et principielt spørgsmål.
• Der er heller ikke kommet en afklaring i forhold til vores underskud på 845.000 kr., som er opstået i 2005 og 2006 i barsels- og langtidssygepuljen. Hvor ca. 700.000 af underskuddet skyldes ændrede betingelser for barsel, som der vil blive kikket nærmere på.
• Carsten har endnu ikke et overblik over personaleforbruget i 2007. Det skyldes at der er blevet indført et nyt økonomisystem i november, samt at det tager tid før indtægter for refusio-ner for barsel og langtidssygdom kommer ind.
Forslag til budget 2008:
• Udgifterne til ændringer i hegnet er ikke blevet indregnet i budgettet.
• Der bliver budgetteret med et underskud for opvaskemaskinen på ca. 14.500 kr.
• De foregående år har vores overskud været baseret på overførte gårdmandstimer. I år ligger de i lønbudgettet.
• Budgetrammen er kun forhøjet med ca. 1000 kr.
• Der er kun råd til det nødvendigste.
• Der er ønske om en ny bålplads og et solsejl over bordet ved bålpladsen. Hvis det ikke kan blive finansieret ved hjælp af fondsmidler, eller vores nye gårdmand kan lave det, besluttede bestyrel-sen, at en del af udgiften kan blive dækker af, at vi ikke tager på koloni i 2009.
Budgetforslaget blev vedtaget.

7. Temaer og mål.
Evaluering af temaer og mål for 2007.
Blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Forslag for temaer og mål for 2008.
Blev taget til efterretning af bestyrelsen.

8. Dato for kommende møder.
Tirsdag d. 1-4-08 kl. 17 – 20.
Torsdag d. 19-6-08 kl. 17 – 20.

9. Evt.
Carsten havde modtaget en mail / brev fra en forældre, som havde bedt ham om, at viderebringe sine bekymringer, så de kunne indgå i bestyrelsens drøftelser omkring retningslinjer for tilsyn. Det blev omdelt i begyndelsen af mødet.
Bestyrelsen besluttede, at udarbejde et skriftligt svar til vedkommende.