Bestyrelsesmøde d. 1-4-08

Til stede: Joan Nielsen, Mette Kjær Larsen, Dorthe Bruhn Kyhnæb, Christina Timmol, Gitte Elkjær, Hanne Rasmussen , Lotte Kuhlmann, Carsten Berg

Fraværende: Linda Madsen, Charlotte Lykkegård, Per Hansen

Referent: Carsten Berg

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Havde hængt sedler op fra Høje Taastrup kommune hos bestyrelsesmedlemmerne vedr. dialogmøde samt kursus for bestyrelsesmedlemmer.
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne havde deltaget i nogen af delene.

2. Orientering fra institutionen.

Personale:
Karina, pædagogmedhjælper hos Kuverterne, kommer tilbage fra barsel d. 2-4-08.
Mia, pædagogmedhjælper hos Stemplerne, går på barselsorlov midt i maj.
Det er aftalt med Casper, tidligere pædagogmedhjælper hos Stemplerne, at han tager Mia’s orlov med den betingelse, at han fratræder, hvis han bliver optaget på uddannelse til august.
Annette er øvelsespraktikant hos Kuverterne fra februar til slutningen af april.
Nidal er 2. års studerende hos Frimærkerne fra februar til udgangen af juli.
Den gårdmand, vi aftalte at ansætte, har trukket sig, så stillingen vil blive genopslået snarest.


Overenskomstfornyelse:
Høje Taastrup kommune er udpeget til strejkekommune, så sandsynligheden for at vi kommer i strejke er stor. FOA (pædagogmedhjælperne) skal til forhandling mandag d. 7-4-08 og BUPL (pædagogerne) skal til forhandling fredag d. 11-4-08. Bryder en af disse forhandlinger sammen kan strejken bryde ud 4 – 5 dage efter.
Hvis vi er nået at tage på koloni og strejken bryder ud f.eks. onsdag d. 16-4-08, skal forældrene hente deres børn tirsdag aften.
Forældrene kan løbende holde sig orienteret på vores hjemmeside enten med det vi selv skriver eller via linket i højre side til Høje-Taastrup kommune.


Inklusionsprojekt:
Kommunen har fået 1,9 mill. kr. fra en pulje. Der skal uddannes en inklusionspædagog i hver institution, det bliver Lars, pædagog hos Frimærkerne. Han skal på kursus i 8 dage over det næste års tid. Lotte, pædagog hos Stemplerne, er udpeget projektpædagog, hun skal på kursus over 4 dag med start i august.


Personaleweekenden:
Som omhandlede anerkendende relationer forløb godt. Om aftenen var der wellness for personalet.

3. Budget.

Budget 2007:

Regnskabsforklaring:
Institutionspersonale: - 718.600 kr.
Vi har været hårdt ramt af både langtidssygdom og barsler i både 05 og 06, hvor puljen blev om-defineret fra dækning på 100 % til – har det vist sig – et årsbudget på 140.000 kr. fordi refusio-nen bliver overført til kommunen til dækning af løn til områdelederne.

For at kompensere for et beløb, som kun dækker en barselsperiode, fik vi mulighed for at overføre + / - 100 %, men den mulighed bortfaldt, da vikarudgifterne til barsel indgår i lønsummen.

Det er skønnet at ca. 700.000 kr. af underskuddet ved udgangen af 2006 skyldes udgifter til bar-sel. Jeg har været i løbende kontakt med Preben Bech i forhold til ovenstående problematik, som igen har været i kontakt med økonomi- og analysecentret – uden at der p.t. er kommet en afklaring.

Der sket en korrugering af budget 2007 på – 30.800 kr., som led i aftale om besparelse på souscheflønnen ved indførelse af områdeledelse.

Denne besparelse har jeg gjort indsigelse imod, da det er i uoverensstemmelse med den aftale, der er lavet for MiniGiro med en stillingsstruktur med 2 pædagogiske afdelingsledere og aflønningen for disse. Preben Bech arbejder videre med denne problematik.

Det øvrige budget: - 23.900 kr.
I MiniGiro har vi i mange år samlet denne del af budgettet under et, hvorefter vi har opdelt det i forskellige projekter.

I 2006 købte vi en industriopvaskemaskine for i alt 50.800 kr.. Den har vi valgt at afdrage i vores regnskab over en årrække, så der i år er budgetteret med et underskud på 23.000 kr., som vi også vil afdrage på i 2008, 2009 og 2010.

I regnskabet var der også afsat midler af til renovering af vores køkken, da det blev påtalt af levnedsmiddelkontrollen ved deres besøg i 2006, men det blev ikke nævnt ved besøget i 2007.
Jeg har taget kontakt til Ejendomscentret v/ Helge Gertsen, som mener, at der skal en større renovering til, da det ikke kan betale sig, at lappe på det gamle. Vi skal indhente et tilbud, hvilket vil ske i 2008.

Nogle af de afsatte midler blev i stedet brugt på, at dræne en del af vores legeplads, hvor drænet var blevet ødelagt i forbindelse med opførelse af nye legeredskaber. I forbindelse med dette blev en del af faldunderlaget udskiftet med faldgrus.

Godkendelse af driftsregnskab for 2007.
Bestyrelsen underskrev driftsregnskabet.
Budget 2008:

Budgetopgørelsen blev fremlagt:

Blev taget til efterretning.   4. Brugerundersøgelsen.

Forvaltningen har meddelt videre i systemet: at der grundet rapportens forsinkelse endnu ikke er foretaget egentlige målinger, og at målingerne vil foregå på forskellige måder, f.eks. ved drøftelser i bestyrelserne og stikprøveundersøgelse blandt forældre.

Bestyrelsens status og konklusion:

De 2 udsagn i brugerundersøgelsen med laveste score:

a) Personalets tid til det enkelte barn: 3,31

b) Forældreinddragelsen i beslutninger: 3,75

har været til drøftelse i bestyrelsen, i personalegruppen samt på vores forældremøde i november 07.

a) Nogle har svaret lavt på dette udsagn, fordi de ønsker en højere personalenormering, det er uden for vores rækkevidde at gøre noget ved – det er et politisk spørgsmål.

En anden tolkning af udsagnet kunne være ”ser personalet mit barn i hverdagen”.

Forbedreingsforslag:

Når man henter sit barn og spørger, ”hvordan er det gået i dag”, kan man få det svar ”det ved jeg ikke, jeg er først kommet kl. 12”. Denne situation skal personalet bliver bedre til at tackle.

Personalet kunne skrive noget mere i stuens bog og / eller på tavlen hver dag.

Personalet kunne personliggøre det enkelte barn noget mere ved at fortælle små historier fra hverdagen.

b) Man kunne inddrage forældrene noget mere:

Uddele en dagsorden inden en forældresamtale, så forældrene kan forberede sig.

Give information om nyt personale – børn der skifter stue, f.eks. et blad a’la ”Stempel Nyt”.

Lave postkasse til bestyrelsen, hvor man kan aflever forslag, f.eks. til et punkt til dagsordnen til næste bestyrelsesmøde.

Spørge forældrene mere direkte til næste brugerundersøgelse, om hvad de forventer at blive inddraget i.

Konklusion:

Generelt er der ikke en lav score på disse 2 udsagn, så bestyrelsen finder på baggrund af de drøftelser, der har været blandt forældre og personale, at det ikke er nødvendigt, at lave en opfølgende spørgeskemaundersøgelse.

5. Evt.

Ønske om en opdateret bestyrelsesliste på hjemmesiden. Carsten lovede, at det ville ske hurtigst muligt.