Bestyrelsesmøde d. 12-2-09

Til stede: Mette Kjær Larsen, Linda Madsen, Jacob Nielsen, Per Hansen, Gitte Elkjær, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

Fraværende: Christina Timmol, Dorthe Bruhn Kyhnæb og Joan Nielsen

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

Konstituering:

 • Formand: Jacob Nielsen
 • Næstformand: Mette Kjær Larsen
 • Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden

Intet nyt.

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Kicki, pædagog hos Kuverterne, er kommet tilbage efter barsel og orlov.
 • Margrethe, pæd. afd. i vuggestuen og pædagog hos Kuverterne, fratræder pr. 31/7-09 for at gå på pension.
 • Vi har haft slået stillingen som gårdmand opslået, der er mange, som har søgt. Der indkaldes 3-4 stykker til samtale i næste uge

Opsigelse af årsnorm:

 • Pædagogmedhjælperne fagforbund, FOA, har opsagt årsnormsaftalen med Høje Taastrup kommune, da de mener, at de bliver snydt for tillæggene.
 • I MiniGiro har vi i mange år har en aftale om, at man ikke fik overarbejdstillæg ved overgangen til en ny normperiode – mod – at man fik lov til at opspare timer til afspadsering, som man i stor udstrækning selv bestemmer, hvornår det bliver afholdt.
 • Vi har heller ikke gået op i t-tid og ø-tid, man skulle bare udfylde sin timenorm.
 • Det aftalt møde med FOA på mandag, hvor vi skal aftale, hvad der skal ske i forhold til vores ”brud” på årsnormsaftalen, samt om der kan indgås en lokalaftale i forhold til den nye normaftale.

Besøg af arbejdstilsynet:

 • Vi fik en grøn smily.

Køkken:

 • Vi har haft besøg fra kommunens ejendomscenter for at se på renovering af vores køkken.
 • Vi blev enige om, at det skal udskiftes, men at vi afventer byrådets beslutning i forhold til madordning for børnehavebørn. Det forventes, at der kommer en afgørelse i marts.
 • Det er et åbent spørgsmål i forhold til finansiering – om udgiften evt. kan blive afholdt over kommunens renoveringspulje, eller om vi selv skal betale.

Renovering:

 • Under besøget havde vi også et ønske til renoveringspuljen i forhold til udskiftning af vores gulvbelægning, loftsplader og pusleborde.

4. Budget.

Budget 2008:

 • Budgetopgørelsen for rammebeløbet blev fremlagt:
 • Der forventes et overskud på ca. 50.000 kr.:
  • 10.000 kr. fordi ikke har fået en faktura fra købt i Rema 1000 for køb i 2008.
  • Resten skyldes forbrugsbegrænsning på opfordring fra borgmesteren og kommunaldirektøren, så kommunens underskud kunne begrænses i 2008, så kommunen i ikke skulle af med et strafbeløb til staten.

 • Personaleforbruget:
 • Der forventes et underskud på ca. 222.000 kr., hvilket er 496.000 kr. mindre end 2007, hvor underskuddet var 718.600 kr.
 • Vores ubesatte gårdmandsstilling i 2008 bidrog med en besparelse på 68.900 kr., som blev indefrosset som vores bidrag til kommunens forbrugsbegrænsning. Vi har søgt om at konvertere pengene til at renovere vores bålplads for i 2009 – ansøgningen er støttet af Institutions- og skolecentret.
 • Det betyder, at vores samlede underskud på personalebudgettet forventes at blive ca. 290.900 kr.
 • Underskuddet har sin baggrund i, at vi i årene 2005 og 2006 kom ud med et underskud på 845.000 kr. i barsels- og langtidspuljen. Hvor ca. 700.000 af underskuddet skyldes ændrede betingelser for barsel, som vi har søgt en afklaring på i samarbejde ISC. Carsten havde et møde i december 08 med Preben Bech ISC og Thormod Larsen ØAC, hvor Carsten efterfølgende har udarbejdet en regnskabsforklaring, som er sendt til ØAC, hvor det ligger til overvejelse.
 • Vores nedbringelse af underskuddet i 2008 skyldes:
  • Vi har været hurtige til at nedbringe vores lønudgifter, når vi har ansat nyt personale. Vi skal som led i indførelsen af lønsumsstyring i 2007 nedbringe vores personaleudgifter med 150.000 kr. over 3 år.
  • Vores indsigelse mod besparelsen på souschefstillingen i 2007 og 2008 er efterkommet, så vi fik 61.600 kr. tilbage.
  • Vi har sparet ca. 40.000 kr. i vikarforbruget i forbindelse med strejkerne i foråret.
  • Vi har fået 93.000 kr. ekstra ind fra dagpengefonden.
  • Vi har fået 47.000 kr. tilbage fra vores bidrag til barselsfonden.
  • Vi har fået 30.400 kr. som skyldes ekstraordinære lønstigninger i 2008.
  • Vi har fået 40.500 kr. ekstra i forbindelse med forskellige pædagogiske tiltag, som integration, inklusion, sprogvurderinger og øget pædagogisk indsats.
  • Vi fik et nyt økonomisystem i november 2007, så 2008 var det første år med dette. Meget af det, vi har fået tilskud til, er først blevet tilført vores budget i løbet af december 2008 – i alt 300.100 kr..

Bestyrelsen tog regnskabet for 2008 til efterretning.

 

Forslag til budget 2009:

 • Der mangler at blive indlagt en besparelse på 0,7 % på nogle af kontiene – ca. 1000 kr. Byrådet har besluttet, at nogle af de penge man forventer at spare på indkøbsaftaler skal tilfalde kommunekassen.
 • Der bliver budgetteret med et underskud for opvaskemaskinen på ca. 4.800 kr.
 • En renovering af vores køkken er indlagt i budgettet med 120.000 kr. med et budgetteret underskud på ca. 82.000 kr., da fødevarekontrollen har krævet det. Denne post bortfalder, hvis vi kan få det finansieret evt. via kommunens renoveringspulje.
 • Vi har fået 30.000 kr. fra inklusionspuljen til dækning af vores personaleweekend.
 • Vi håber, at byrådet tillader, at vi kan omkonvertere vores opsparede gårdmandsbudget til en renovering af vores bålplads.
 • Vi har fået at vide, at vi selv skal afholde udgiften til leasing af vores nye farveprinter og scanner, det koster 4000 kr. om året de næste 5 år. Tidligere har denne udgift været afholdt centralt i kommunen.
 • På sidste personalemøde blev der foreslået en udskiftning af puderne i alrummet, det ville man forsøge at finansierer med bidrag fra stuebudgetterne, som er ekstra store i år på grund af forbrugstilbageholdenhed i 2008.

Personalebudgettet:

 • Carsten vil lave et regneark med baggrund i de erfaringer, der opnået i 2008, så det skulle blive lettere at overskue det forventede forbrug.

Bestyrelsen tog personalets forslag til budget 2009 til efterretning.

 

5. Temaer og mål.

Evaluering af temaer og mål for 2008.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

 

Forslag for temaer og mål for 2009.

 • Undergennemgangen blev der specielt lagt vægt på temaer og mål i forbindelse med aftalestyringen med Høje Taastrup kommune.

Bestyrelsen tog forslaget for temaer og mål for 2009 til efterretning.

 

6. Dato for kommende møder.

 • Tirsdag d. 24-3-09.
 • Onsdag d. 10-6-09.

7. Evt.

Intet.