Bestyrelsesmøde d. 24-3-09

Til stede: Jacob Nielsen, Mette Kjær Larsen, Dorthe Bruhn Kyhnæb, Gitte Elkjær, Joan Nielsen, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg


Fraværende: Christina Timmol og Per Hansen


Referent: Carsten Berg


Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Linda Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Gitte Elkjær indtræder som repræsentant.

Christina Timmol og Joan Nielsen udtræder af bestyrelsen pr. 1-5-09.

Det blev besluttet, at bede Annemette Vollquartz, som opstillede til bestyrelsen, men ikke fik stemmer nok, om at indtræde i bestyrelsen pr. 1-5-09.


Kommunen inviterer bestyrelserne til møde mandag d. 20-4-09 kl. 19 til 21 i Byrådssalen.


2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Kicki, pædagog hos Kuverterne, går på barsel pr. 10-8-09.
 • Vi har ansat Martin som ny gårdmand.

Opsigelse af årsnorm:

 • Det aftalte møde med FOA, hvor vi skulle aftale, hvad der skal ske i forhold til vores ”brud” på årsnormsaftalen, samt om der kan indgås en lokalaftale i forhold til den nye normaftale, blev aflyst pga. Carstens sygdom. Der vil blive aftalt et nyt møde snarest.

Personaleweekend:

 • Emnet var inklusion.
 • Carsten Pedersen havde nogle spændende oplæg om fredagen.
 • Om lørdagen valgt vi i samarbejde med vores pædagogiske konsulent Trine Jeppesen, at sætte fokus på overgangen fra vuggestue til børnehave. Det vil vi arbejde videre med som tema i vores pædagogiske læreplan for i år.

Renovering af bålplads / arbejdslørdag:

 • Vi har søgt om, at konvertere 70.000 kr. for sparede gårdmandstimer i 2008 til at renovere vores bålplads for. Institutions- og skolecentret støtter vores ansøgning.
 • Byrådet beslutter først på deres møde i maj, om vi må omkonvertere midlerne, så vi er under tidspres, da vi har afsat lørdag d. 16/5 som arbejdslørdag.
 • Bestyrelsen foreslog, at arbejdslørdagen blev flyttet til d. 13/6, så kunne man holde sommerfest bagefter i stedet for fredag d. 12/6. (Det har personalet efterfølgende tilsluttet sig, så der er arbejdslørdag og sommerfest d. 13/6.)

Aftalestyring 2008:

 • Der har været et hængeparti i forhold til at lave en opfølgningsundersøgelse på ”Trivsel i forbindelse med indførsel af læreplaner”. Personalet svarede på et spørgeskema på vores personaleweekend.
 • Status blev:
  • Sidste gang var svarprocenten 77,5 %, så 94,4 % er betydelig højere.
  • 94,1 % giver udtryk for at de har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde.
  • 82,6 % giver udtryk for at de normalt ikke er stressede på deres arbejde.
  • Succeskriteriet var at over 87 % skulle svare at de har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde samt at de normalt ikke er stressede på deres arbejde.
  • Resultatet er 88,9 %, så succeskriteriet er opfyldt.

3. Budget.

Budget 2008:

Regnskabsforklaring:

Institutionspersonale: -222.000 kr.

Underskud på 222.000 kr., hvilket er 496.000 kr. mindre end 2007, hvor underskuddet var 718.600 kr.


Underskuddet har sin baggrund i, at vi i årene 2005 og 2006 kom ud med et underskud på 845.000 kr. i barsels- og langtidspuljen. Hvor ca. 700.000 af underskuddet skyldes ændrede betingelser for barsel, som vi har søgt en afklaring på i samarbejde ISC. Carsten havde et møde i december 08 med Preben Bech ISC og Thormod Larsen ØAC, hvor Carsten efterfølgende har udarbejdet en regnskabsforklaring, som er sendt til ØAC, hvor det ligger til overvejelse.


Vores nedbringelse af underskuddet i 2008 skyldes:

 • Vi har været hurtige til at nedbringe vores lønudgifter, når vi har ansat nyt personale. Vi skal som led i indførelsen af lønsumsstyring i 2007 nedbringe vores personaleudgifter med 150.000 kr. over 3 år.
 • Vores indsigelse mod besparelsen på souschefstillingen i 2007 og 2008 er efterkommet, så vi fik 61.600 kr. tilbage.
 • Vi har sparet ca. 40.000 kr. i vikarforbruget i forbindelse med strejkerne i foråret.
 • Vi har fået 93.000 kr. ekstra ind fra dagpengefonden.
 • Vi har fået 47.000 kr. tilbage fra vores bidrag til barselsfonden.
 • Vi har fået 30.400 kr. som skyldes ekstraordinære lønstigninger i 2008.
 • Vi har fået 40.500 kr. ekstra i forbindelse med forskellige pædagogiske tiltag, som integration, inklusion, sprogvurderinger og øget pædagogisk indsats.
 • Vi fik et nyt økonomisystem i november 2007, så 2008 var det første år med dette. Meget af det, vi har fået tilskud til, er først blevet tilført vores budget i løbet af december 2008 – i alt 300.100 kr..

Nødvendig opsparing: -70.000 kr.

Vores ubesatte gårdmandsstilling i 2008 bidrog med en besparelse på 68.900 kr., som blev indefrosset som vores bidrag til kommunens forbrugsbegrænsning. Vi har søgt om at konvertere pengene til at renovere vores bålplads for i 2009 – ansøgningen er støttet af Institutions- og skolecentret.


Det øvrige budget: 42.600 kr.

I MiniGiro har vi i mange år samlet denne del af budgettet under et, hvorefter vi har opdelt det i forskellige projekter.


I forbindelse med at 2 børn kravlede over hegnet, fik vi Driftsbyen til lave ændringer på hegnet. Regningen på 9.248,27 kr. blev konteret på rammekonto 514 47 404-50, da der ikke er en konto uden moms på udendørs vedligeholdelse.


I regnskabet var der også afsat midler af til renovering af vores køkken, da det blev påtalt af levnedsmiddelkontrollen ved deres besøg i 2006, men det blev ikke nævnt ved besøget i 2007 og 2008, (men igen ved besøget i 2009).

Jeg har taget kontakt til Ejendomscentret v/ Helge Gertsen, som mener, at der skal en større renovering til, da det ikke kan betale sig, at lappe på det gamle. Vi skulle have haft indhentet et tilbud, men det blev udsat for at afvente, hvad der skal ske med køkkenet i forbindelse med indførelsen af mad til børnehavebørn i 2010.


Flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt, da vores gårdmandsstilling var ubesat. Først fik vi ansat en, som først kunne begynde senere, fordi han skulle afslutte nogle andre opgaver. Dernæst blev ansættelse udskudt pga. strejken. Til sidst valgte vi ikke at besætte stillingen i 2008, da vi skulle til veje bringe nogle midler til ”Nødvendig opsparing”.


I 2006 købte vi en industriopvaskemaskine for i alt 50.800 kr.. Den har vi valgt at afdrage i vores regnskab over en årrække, så der i år er budgetteret med et underskud på -14.549,00 kr., som vi også vil afdrage på i 2009 og 2010.


Vi skylder Rema 10.000 kr. incl. moms for køb i 2008, da de ikke har fremsendt en faktura inden fristen for regnskabsafslutningen udløb.


Desuden har vi haft indført forbrugsbegrænsning på opfordring fra borgmesteren og kommunaldirektøren, så kommunens underskud kunne begrænses i 2008, så kommunen i ikke skulle af med et strafbeløb til staten.


Godkendelse af driftsregnskab for 2008.

Bestyrelsen underskrev driftsregnskabet.


Budget 2009:

 • Carsten har pga. sygdom ikke nået at lave en regnskabsopgørelse.
 • Der blev fremlagt et udtræk af bruttoregnskabsrapporten.

Det tog bestyrelsen til efterretning.4. Pædagogisk weekend i 2010.

Forslag om at holde dem torsdag d. 11/3 og fredag d. 12/3 – det vil medføre 2 lukkedage.

Til næste år har det ikke været mulig, at kunne booke en lørdag på Skovly i marts. Desuden vil det betyde, at der ikke skal afspadseres 1 dag pr. medarbejder, da det ligger på en arbejdsdag.


Efter en del diskussion besluttede bestyrelsen, at der kan holdes lukket på personaledagene

d. 11-12/3-10. Det skal offentliggøres på vores hjemmeside, så forældrene kan tage deres forholdsregler til at finde pasning til deres børn.

Om der skal holdes personaledage på hverdage i 2011 tages op på et bestyrelsesmøde til næste år.


5. Mad til børnehavebørn i 2010.

Vi har haft besøg fra kommunens ejendomscenter for at se på renovering af vores køkken.

Vi blev enige om, at det skal udskiftes, men at vi afventer byrådets beslutning i forhold til madordning for børnehavebørn. Det forventes, at der kommer en afgørelse i marts.

Det er et åbent spørgsmål i forhold til finansiering – om udgiften evt. kan blive afholdt over kommunens renoveringspulje, eller om vi selv skal betale.


Der er 3 modeller:

1) Maden produceres i produktionskøkkener i de enkelte institutioner – eventuelt ved samdrift af de institutioner, som ligger tæt på hinanden.

2) Maden leveres fra ekstern leverandør

3) Maden produceres på kommunalt drevne storkøkkener.


Bestyrelsen var enige om, at kun model 1 kunne komme på tale.

(Efterfølgende er der kommet en model 4: Mad som daglig pædagogisk aktivitet.

Denne model har et flertal i Børne- ungeudvalget vist interesse for.

Efterfølgende har flertallet af medlemmerne i Økonomiudvalget taget forbehold overfor model 1, som liste Socialdemokraterne og SF anbefaler. Her er model 4 ikke nævnt.

MiniGiro’s bestyrelsesformand sender et brev til byrådsmedlemmerne, som argumenterer i mod model 4 og at bestyrelsen går ind for model 1)


6. Kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen satte datoer for kommende bestyrelsesmøder:

 • Onsdag d. 10/6 kl. 17,00
 • Tirsdag d. 29/9 kl. 17,00
 • Tirsdag d. 10/11 kl. 17,00

(Forældremødet, som var sat til tirsdag d. 17/11, er pga. kommunalvalget denne dag flyttet til onsdag d. 18/11 i stedet for)


6. Evt.

Temaet fotograf blev taget op igen.

Efter en del diskussion blev vi enige om, at behold vores hidtidige fotograf, men der vil kun blive taget billeder af de enkelte vuggestuebørn, hvis forældrene selv går med over i bankens bygning. Hvor billederne bliver taget, da fotografen ikke kan få strøm nok til blitzen i MiniGiro.

Vi søger for at følge børnehavebørnene. Gruppebillederne kan tages i MiniGiro, så det sørger vi for at de bliver taget – også af vuggestuebørnene.