Bestyrelsesmøde d. 17-9-09

Til stede: Jacob Nielsen, Gitte Elkjær, Anne Mette Vollquartz, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

Afbud: Dorthe Bruhn Kyhnæb

Referent: Carsten Berg 

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden

 • BUPL – pædagogernes fagforbund – indbyder bestyrelserne til borgermøde d. 27-10-09 kl. 19 -21.
 • Jacob vil godt have mailadresser på bestyrelsesmedlemmerne, så er det lettere at kommunikere mellem bestyrelsesmøderne.

2. Orientering fra institutionen.
Personale:

 • Kicki, pædagog hos Kuverterne, er gået på barsel pr. 10-8-09
 • Margrethe, pædagogisk afdelingsleder i vuggestuen og pædagog hos Kuverterne, er gået på pen-sion pr. 1-8-09. Hun dog været midlertidig ansat i Kicki’s barselsorlov indtil d. 23-9-09.
 • Sisse er ansat som pædagogisk afdelingsleder i vuggestuen og pædagog hos Kuverterne pr. 1-8-09.
 • Heidi er ansat som pædagog hos Kuverterne i Kicki’s barselsorlov fra d.. 24-9-09 til d. 16-7-10.
 • Ayshia, pædagog hos Stemplerne, er fratrådt sin stilling pr. 31-7-09.
 • Tina er ansat som pædagog hos Stemplerne pr. 1-10-09.
 • Julie, medhjælper hos Rykkerne, er holdt op d. 21-8-09.
 • Amalie er ansat som medhjælper hos Rykkerne pr. 15-9-09.
 • P.t. har vi ikke ansat nogen gårdmand.

Arbejdslørdag og sommerfest:

 • Som bestyrelsen foreslog på sidste møde holdt vi arbejdslørdag og sommerfest på samme dag.
 • De fremmødte på arbejdslørdagen lavede et stort og godt stykke arbejde. Vi fik lavet en ny bål-plads, skiftet sand i sandkassen, suppleret vores faldunderlag med ekstra sten, luget ukrudt, kørt affald på genbrugsstationen og køkkenet sørgede for forplejning.
 • Sommerfesten forløb også godt i det gode vejr, der var ikke så mange, men havde nogle hyggeli-ge timer. Herefter kunne nogle trætte forældre og personale holde weekend efter en lang lørdag.
 • Der er afsat datoer til næste års arbejdslørdag d. 8/5 og sommerfest fredag d. 28/5.

Aftalestyring - billedklog:

 • Som led i aftalestyringen har vi lavet en undersøgelse i forhold til billedklog. Af de 35 spørge-skemaer der blev uddelt fik vi desværre kun 15 tilbage. Det giver en svarprocent på 42,9, heraf var 12 eller 80 % bekendt med at vi havde billedklog, som fokuspunkt.
 •  Vores målsætning var at 75 % af forældrene i børnehaven havde bemærket, at vi har haft billed-klog som fokuspunkt synes vi havde indfriet vores mål. Det kunne 85 % af dem som svarede.

Aftalestyring - sygefravær:

 • Da sygefraværet i Høje Taastrup kommune generelt er højt, skal fraværet nedbringes med 1 % på de enkelte arbejdspladser i kommunen. Vores udgangspunkt er 7,89 % sygefravær i 2008.
 • Kommunen har indledt et samarbejde med Falck Health-care omkring projekt Aktiv Arbejdsme-dicin – foreløbig deltager 3 medarbejdere fra MiniGiro i projektet.
 • Ledelsen skal ringe til den sygemeldte på første dagen, for at høre hvornår vedkommende forven-ter at komme tilbage på arbejde.


3. Budget.
Budget 2009:

 • Carsten har stadig ikke nået at lave en regnskabsopgørelse, så der blev fremlagt et udtræk af bruttoregnskabsrapporten.
 • Vi har ikke fået lov at konvertere 70.000 kr. fra vores ubrugte gårdmandstimer sidst år til at lave en ny bålplads og overdækning ved bålpladsen, da vi havde underskud på lønbudgettet. Men som kompromis må vi overtrække vores rammebeløb med et tilsvarende beløb.
 • På daginstitutionsområdet skal der i indeværende år spares 2 mill. kroner, de er midlertidigt taget fra de områder som har overført penge fra sidste år. På et senere tidspunkt vil der blive taget stil-ling til, hvordan det skal fordeles på de enkelte områder. For MiniGiro kan det betyde, at vi skal spare ca. 50.000 kr.. Det vil bevirke, at vi ikke kan forvente at nedbringe vores underskud på lønbudgettet fra sidste år.

Budget 2010- høring:

 • Da kommunen forventer et underskud på næste års budget, skal der gennemsnitlig spares 1,5 %, hvilket vil svare til en rammereduktion for MiniGiro på lidt over 100.000 kr.. Derudover er der ikke lagt op til besparelser på daginstitutionsområdet.
  Bestyrelsen besluttede ikke at lavet et høringssvar.


4. Mad til børnehavebørn i 2010.

 • Det indføres fra d. 1-5-10.
 • Der er 3 modeller bestyrelsen kan vælge imellem:
  a) At ansætte en køkkenfaglig person til at producere maden
  b) At det pædagogiske personale fremstiller frokostmåltidet som en pædagogisk aktivitet sammen med børnene
  c) En kombination af a og b
 • Bestyrelsen valgte model a), hvor Jacob kommer på 37 timer.
 • Personalet oplæg er, at der bliver serveret smørebrød / madpakker undtagen enkelte dag bl.a. på de dage, hvor der er stuemøder. Der udspandt sig en diskussion over indhold, formiddagsmel-lemmåltid m.m.. Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at Jacob og en pædagog fra hver børnehave-gruppe deltog på næste møde for at høre nærmere inden forældremødet.
  Kommune har besluttet, at det er vores nuværende køkken, som bliver renoveret. Det vil ske i løbet af oktober / november. Køkkenet vil være lukket i 3 til 4 uger. I den periode er der lagt op til, at vuggestuebørnene får madpakke med hjemmefra, da vi ikke må flytte køkkenaktiviteterne til børnekøkkenet, da der ikke findes en opvaskmaskine og køkkenet ikke er godkendt til mad-lavning.

5. Ny skolestruktur i Høje Taastrup kommune.
Der har været afholdt et temamøde om fremtidens skole og skolestruktur, hvor Carsten deltog. Formålet var at udfolde visioner og ideer. Der bliver indkaldt til et nyt møde i foråret, hvor der mere konkrete ting på bordet.
Der er lagt op til, at når dette er på plads, vil man også kikke på strukturen på dagtilbudsområdet, bl.a. hvordan områderne passer de kommende skoledistrikter samt områdernes størrelser, og om der skal laves forsøgsområder.

6. Forældremødet d. 18-11-09.

 • Bestyrelsen vil arbejde på at lave en appetitvækker, så flere får lyst til at komme.
 • Det forventes at den kommende madordning for børnehavebørnene vil være et emne.
 • Jacob og Gitte er ikke på valg.
 • Anne Mette genopstiller, hvis der ikke er andre der vil, selvom Jonas skal i skole til næste år. 
 • Dorthe har ikke taget stilling.


7. Næste bestyrelsesmøde.
Det blev besluttet, at fremrykke næste møde til torsdag d. 29-10-09, så det blev inden, der udsendes indbydelse til forældremødet.

8. Evt.
Intet.