Bestyrelsemøde d. 11-2-10

Til stede: Jacob Nielsen, Gitte Elkjær, Camilla Ellemo, Helle Egeberg, Mette Brandt, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Anne Jørgensen

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

·          Formand: Jacob Nielsen

·          Næstformand: Mette Brandt

·          Sekretær: Carsten Berg

 

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Mette Berg udtræder af bestyrelsen i stedet indtræder 1. suppleant Helle Egeberg

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

·          Hanne G., medhjælper hos Rykkerne, tager orlov fra d. 8/3-10 til d. 29/4-11, for at tage en PAU-uddannelse.

·          Younes, medhjælper hos Stemplerne, vil gerne prøve at være i børnehave, så han udlånes til Rykkerne i orlovsperioden.

·          Orlovsvikariatstillingen er blevet opslået.

·          Pernille er PAU-praktikant på Rykkerstuen fra november 09 og 6 måneder frem.

Pædagogisk læreplan:

·          Vores pædagogiske læreplan for 09 /10 er fremsendt til Høje-Taastrup kommune. Vi får en tilbagemelding på den senest d. 15-3-10.

P-weekend:

·          Vi tager af sted torsdag d. 11-3-10 og fredag d. 12-3-10.

·          Dorthe Filtenborg, pædagog og forfatter, er konsulent på weekenden, hvor hun fortæller om børns spor i forhold til læreplansarbejdet.

Legepiloter:

·          Ordningen udsættes til 2011.

 

5. Budget.

Budget 2009:

·          Der blev fremlagt en regnskabsopgørelse.

·          Rammebeløbet viser et underskud på 128.536 kr.

·          De 70.000 kr. skyldes, at vi har fået lov til at lave et underskud med baggrund i ”overførte gårdmandstimer” fra sidste år til at renovere vores bålplads og lave solsejl ved bålet og i sandkassen. Desuden har vi fået renoveret vores cykler.

·          Vi har fået en uventet udgift på 7.600 kr. til TDC for opkobling af vores net. Denne udgift har hidtil været afholdt centralt. Efter en del skriverier frem og tilbage, skal udgiften stadig afholdes centralt, så vi får beløbet tilskrevet budget 2010.

·          Vi har fået en udgift med et årligt afdrag på vores kopimaskine på 5000 kr. pr. år.

·          Hidtil har vi betragtet vores som en helhed under vores rammebudget. Det må vi ikke mere, så budgettet til bygningsvedligeholdelse og udendørs arealer skal holdes for sig selv. Det har man gjort med tilbagevirkende kraft til 2008. Det betyder, at vores overførsel til rammebudgettet er blevet reduceret fra de forventede 42.600 kr. til 7.125 kr.

·          Beløbet til udvendig bygningsvedligeholdelse på ca. 19.500 kr. bliver helt taget ud af vores budget med virkning fra 2009. Da man mener, at Danske Bank har udgiften til vedligeholdelsen.

·          De 19.500 kr. fra 2008 er blevet overført til kontoen for indvendig vedligeholdelse i 2009.

 

·          Rengøringen er der et overskud på 15.017 kr.

·          Indvendig vedligeholdelse er der et overskud på 49.145 kr.

·          Udendørs arealer er der et overskud på 7.784 kr.

 

·          Personaleforbrug:

·          Ved indgangen til 2009 havde vi et underskud på 222.000 kr., det er i 2009 nedbragt til et underskud på 72.783 kr.

·          (Efterfølgende er underskuddet nedbragt til 15.000 kr., da manglende budgetterede indtægter på 57.600 kr. på sygedagpenge kun er med i driftsregnskabet af revisionsmæssige årsager. Byrådet har besluttet, at alle indtægter for sygedagpenge tilfalder kommunekassen, dermed skal vi ikke længere garantere en indtægt på 75.000 kr.)

·          62.000 kr. er hentet på gårdmandstimer, da vi kun har haft besat denne stilling over 2 kort perioder i år.

 

·          Godkendelse af driftsregnskab for 2009.

·          Bestyrelsen underskrev driftsregnskabet.

 

Forslag til budget 2010:

·          I det fremlagte forslag er der ikke indregnet:

·          En besparelse på 2 mill. kr i 2009, som skal fordeles på de enkelte institutioner i 2010.

·          Udgiften til Falck Healtcare på lidt over 3 mill. kr, som skal fordeles på de enkelte institutioner.

·          ISC ønsker en pulje til centret på 1½ - 2 % af vores budget.

 

Bemærkninger til det fremlagte budget 2010.

·          Der var ønske om, at det blev undersøgt, hvad et faldunderlag af gummifliser vil koste, så man kan undgå at skifte barkflisunderlaget ud med et faldunderlag af stengrus, som vi har på en del af legepladsen.

·          De skæve fliser på legepladsen bliver lagt om, det kunne evt. gøres på arbejdslørdagen.

·          Der var ønske om en afskærmningsvæg i indgangspartiet, så indgangen til MiniGiro kunne være mere indbydende.

 

5. Evaluering af temaer og mål.

Evaluering af temaer og mål for 2009:

  • Blev taget til efterretning.

 

Forslag for temaer og mål for 2010:

  • Blev taget til efterretning.

 

6.  Mad til børnehavebørn

Bestyrelsen besluttede, at man vil satse på at lave en afstemning blandt forældrene, når man kender de nærmere betingelse og priser for madordningen.

(Byrådet har efterfølgende besluttet, at udsætte mad til børnehavebørnene til tidligst d. 1-1-11. De vil tage sagen op igen i efteråret, når det nye lovforslag er vedtaget af folketinget)

 

 

7. Høring vedr. ny skolestruktur.

Det blev besluttet ikke at lave et høringssvar.

Bestyrelsen afventer, hvad den nye skolestruktur vil få af betydning for strukturen for daginstitutionsområdet og i særdeleshed for MiniGiro.

 

8. Nye medarbejdere i MiniGiro .

En forældre havde ønsket at få punktet på bestyrelsesmødet, da det kan være svært se hvem, der er hvem, når man afleverer sit barn.

 

Det var bestyrelsen enig i. Man skal blive bedre til at præsentere ny medarbejdere og personer, der er tilknyttet institutionen, f.eks. støtte- og talepædagog.

Den enkelte skal være bedre til at præsentere sig på den enkelte stue. Opslag om nye medarbejdere, samt billeder af disse.  

 

9. Dato for kommende møder.

Torsdag d. 20-5-10 kl. 17,00

Tirsdag d. 21-9-10 kl. 17,00

Hvis der er behov, vil der blive indkaldt til ekstra møder.

 

10. Evt.

Der blev forespurgt om personalet har kursus i førstehjælp.

·          Vi afholdt et førstehjælpskursus for 5 - 6 år siden.

·          I kommunens kursusprogram afholdes et par kurser om året, som vi vil forsøge at tilmelde os til på skift, dog er der i år venteliste til kurserne.

·          Helle vil undersøge om, hun kunne få nogle af sine kolleger til at komme og give os et minikursus på et fyraftensmøde.

 

Der var ønske om, at det blev sat spritautomater op, så børnene kunne spritte hænder i stedet for hele tiden vaske dem med sæbe, da det udtørrede deres hænder. Carsten undersøger dette.

 

Der blev foreslået, at der bliver opsat en spritautomat op ved indgangsdøren, så man kan spritte hænderne af,  inden man går ind i institutionen.

 

Børnene bruger gulvet i gangen som legeplads. Da flere af forældrene undlader at bruge de blå overtrækssutter eller der er hul i disse, blev det forslået, at forældrene tager deres sko af i vores indgangsparti, evt. der bliver anskaffet en reol til at sætte dem i, medens man er inde i institutionen.

 

Børnene skal også tage deres sko af - tage dem i hånden og stille dem i deres garderobe.

 

Der vil blive kikket på forslagene.