Bestyrelsesmøde d. 21-9-10

Til stede: Jacob Nielsen, Gitte Elkjær, Camilla Ellemo, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg
Afbud: Mette Brandt, Helle Egeberg, Anne Jørgensen
Referent: Carsten Berg

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

 • Sisse fratrådt.
 • Løbeprojekt i børnehaven.
 • Frokostordningen træder først i kraft d. 1-5-11, hvis den bliver vedtaget efter en afstem-ning i MiniGiro. Hvornår afstemningen finder steder vides ikke p.t.

2. Orientering fra institutionen.
Personale:

 • Kicki, pædagog hos Kuverterne, er kommet tilbage fra barselsorlov.
 • Sisse, pædagogisk afdelingsleder og pædagog hos Kuverterne sagde sin stilling op midt i august.
 • Den pædagogiske afdelingslederstilling er ikke blevet opslået pga. usikkerheden om ledel-sesstrukturen på daginstitutionsområdet samt forventede besparelser i Høje-Taastrup.
 • Evy, medhjælper hos Kuverterne, er indtil 31/12-10 sat op i tid fra 31 pr. uge til 37 timer.
 • Ingrid, pædagog og vikar, er midlertidig ansat på Kuvertstuen med 24 timer indtil d. 31/12-10.
 • Melissa, PAU-studerende, er tilknyttet Stempelstuen i perioden d. 8-11-10 til d. 24-5-11.

Ny gulvbelægning:

 • Vi har fået bevilliget ny gulvbelægning i hele institutionen. Arbejdet har stået på siden midt i august og skulle have været afsluttet midt i september. Men det er trukket ud, da man fandt svamp i vores gang. Det formodes at være kommet ved, at vores gamle akvarium gik i stykker et par gange og der løb 900 liter vand ud hver gang, overløbe fra gammelt madpakkekøleskab, for meget vand på gulvet ved hovedrengøring gennem årene.

Maling af døre og karme m.m.:

 • Efter vi har fået malet stuer m.v. og nyt gulv ville det have været prikken over i'er, at få malet døre og karme. Vi har indhentet tilbud, men må ikke gennemføre det pga. udgiftsstop i forbindelsen med kommunens økonomiske situation.

Personalelørdag:

 • Vi har p-lørdag d. 25/9, hvor vi skal definere og kvalificere kerneydelsen i MiniGiro om formiddagen. Om eftermiddagen skal vi arbejde med værdier i forbindelse med at Høje-Taastrup kommune har indført værdibaseret personalepolitik.

APV- / trivselsundersøgelse:

 • APV- / trivselsundersøgelse, som Høje-Taastrup kommune skulle have gennemført i august / september, er udsat til begyndelsen af 2011 pga. budgetsituationen med store nedskæringer.

Fotograf:

 • Fotografen kommer torsdag d, 7-10-10.

3. Budget.
Budget 2010:

 

Rammebudget:

 • Vi forventer, at begrænse underskuddet til ca. 55.000 kr. pga. vuggestueforældrene selv har medbragt madpakker. Grunden til underskuddet er at vi 2009 fik lavet ny bålplads samt solafdækning på legepladsen.

Personalebudgettet:

 • Før sommerferien lavet vi en opbremsning i vores vikarforbrug, da vi gennemsnitlig havde brugt for meget. Efter Carsten nøje har gennemgået forventede indtægter i forbindelse med refusioner for barsel, PAU-uddannelse og TR, indtægter ved jule-åbent samt mindre lønudgifter for ledig afdelingslederstilling forventes et overskud på ca. 250.000 kr.

Det samlede overskud forventes at blive knapt 190.000 kr.. Desværre må vi ikke omsætte dem, da der er indført forbrugsbegrænsning i Høje-Taastrup kommune og i Institutions- og skolecentret i særdeleshed.

Budget 2011:
Høje-Taastrup kommune skal nedsætte driftsudgifterne med 100 mill. kr. til 2014. I 2011 skal der spares 67,7 mill. kr. man har indarbejdet besparelser for 58,8 mill. kr., der skal findes yderligere 9,3 mill. kr. Det forventes, at der skal reduceres med 190 medarbejdere, det vil be-tyde fyringer.

Høringsmateriale - på vores område:

 •  Reduktion af normeringen i institutionerne - belastningsgraden hæves fra 9,474 til 9,816 (ca. 25 timer pr. uge - kan tages af vikarbudgettet)
 • 5 % takststigning (kun vuggestue)
 • Ikke kompensation for 3-årige i rene vuggestuer (har ingen betydning for os)
 • Integrationsindsatsen nedjusteres (?)
 • 1 uge ekstra ferielukning i institutionerne (vi forventes at skulle holde åbent) 
 • Reduktion i trepartsmidlerne til kompetenceudvikling (?)
 • Hvis man har overskud i forhold til aftalestyringen, skal de 25 % i kommunekassen. (ca. 40 - 50.000 kr.)
 • 4 dags rengøring i administrative rum.
 • 5 % besparelse på grønne områder (gårdmand)
 • Nedlæggelsen af kommunelægestillingen.

Efter en længere diskussion blev det besluttet ikke at sende et høringssvar, selvom reduktion i normeringen er en alvorlig sag, men en reduktion i åbningstiden vil være endnu værre, noget som bestyrelsen ikke ville kunne gå med til.

4. Pædagogisk læreplan 2010.
Carsten fremlagde MiniGiro's pædagogisk læreplans - dokumentation og evalueringsdel, hvor det overordnede fokuspunkt er Krop og bevægelse. (Kan læses på vores hjemmeside)
Vuggestuens var et 4 ugers projekt, som fandt sted i foråret, hvor børn og personale var op-delt i 4 grupper på tværs af stuerne. Der var 3 projektdage i hver gruppe. Grupperne havde lagt megen vægt på aktiviteter uden for huset. Det havde været nogen gode oplevelser for børnene, men for intensive, så de var meget trætte.

Børnehaven havde valgt et løbeprojekt, som stadig er i gang.

Bestyrelsen tog det til efterretning.

5. Ny skolestruktur i Høje Taastrup kommune
Byrådet lægger op til 2 skolelukninger: Parkskolen og Rønnevangskolen.
Områdestrukturen og evt. ændringer i denne vil der blive arbejdet med hen over vinteren.

6. Evt.
Der blev spurgt til børnehavens forberedelse af kommende skolebørn, om der ikke skulle være flere konkrete projekter, hvor man samlede skolebørnene et par time om ugen. Carsten vil foreligge synspunkterne for børnehaven.

Jacob genopstiller til valg til bestyrelsen.
Gitte genopstiller ikke.

Der blev aftalt et nyt bestyrelsesmøde til torsdag d. 21-10-10:

 • Hvilken betydning har den endelige beslutning omkring budget 2011 for MiniGiro.
 • Forældremødet d. 16-11-10.