Bestyrelsesmøde d. 8-2-11

Til stede: Mette Brandt, Philip Christensen, Anja Drost Nielsen, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Jacob Nielsen, Helle Egeberg, Yeter Gül

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

I bestyrelsesformandens fravær orienterede Carsten om, at Camilla Ellemo udtræder af bestyrelsen i stedet indtræder 1. suppleant Yeter Gül.

 

2. Ledelsesstruktur i Høje Taastrup kommune.

Carsten var indkaldt til møde med centerchef Henrik Torrey Rasmussen og dagtilbudschef Kirsten Christensen, hvor han fik at vide, at han udtrådte af områdelederteamet og indtil videre skulle referere direkte til dagtilbudschefen.

Man ville tage kontakt til bestyrelsen i forhold til det videre arbejde med den nye struktur på daginstitutionsområdet.

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Nicklas, PAU-studerende, skal være i praktik på Rykkerstuen i perioden d. 15/2 – 14/9-11.
 •   Kannika, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, fratræder d. 14-2-11, men fortsætter indtil videre som vikar bl.a. med nogle timer hos Rykkerne.
 • Fatma er i praktik i køkkenet foreløbig i februar.
 • Sarah er i praktik hos Frimærkerne i 13 uger.

Personaledage:

 •   Den ene dag skal vi have teambuilding i samarbejde med vores naturvejleder.
 • Den anden dag skal vi sætte fokus på, om hvordan vi inkludere specielt 2 sprogede familier. Vi skal også sætte fokus på dialogiske læsning. Dette gør vi med hjælp fra vores pædagogiske konsulent.

   

4. Budget.

Budget 2010:

 • Rammebeløb og rengøring: - 89.0000 kr.

  • Skyldes et overført underskud fra 2009 på 71.000 kr., som vi fik lov til at overtrække budgettet med i forbindelse med ”overførsel af ubrugte gårdmandstimer” fra 2008, men forventes hentet ind ved et mindre forbrug på personalebudgettet.

  • Merforbrug på indkøb af fødevarer primært en dyr frugtordning, som blev indført i forbindelse med at der skulle bruges mindre sukker, f.eks. på morgenmaden.

  • Uventet regning på diplomkursus, som ikke blev gennemført.

  • Indkøb af bøger til projekt ”Dialogisk læsning”.

 • Udendørs arealer: 12.300 kr.

  • Udskydelse af udskiftning af nyt faldeunderlag pga. forbrugstilbageholdenhed i 2010.

 • Indvendig vedligeholdelse: 15.100 kr.

  • Udskydelse af maling af døre og karme pga. forbrugstilbageholdenhed i 2010.

 • Personalebudget: 100.900 kr.

  • Opbremsning i brug af vikarer pga. henstilling om tilbageholdenhed pga. generelt merforbrug på daginstitutionsområdet, hvor der blev indlagt en besparelse / rammereduktion på 1% svarende til 61.400 kr..

  • Fald i sygefravær fra 7,38 % til 4,4 %.

  • Delvis vakant afdelingslederstilling.

  • Delvis vakant gårdmandsstilling.

  • Uventet tilskud til PAU-studerende.

  • Generel usikkerhed i forbindelse med nedskæringer i personalenormeringen i forbindelse med budget 2011.

  • Udligning i forbindelse med ny områdestruktur og betaling til aktiv arbejdsmedicin på 212.800 kr.

 • Status på budget 2010 et overskud på 55.000 kr., som søges overført til budget 2011.

 

Budget 2011:

 • Overskud fra 2010 på 55.000 kr. søges overført til:

  • Rammen: 27.500 kr. til klapvogn, barnevogn, skabe, fotoprinter m.m.

  • Udendørs arealer: 12.300 kr. til udskiftning af faldunderlag fra barkflis til grus, ny overligger på gyngestativ, nyt tag på legehus.

  • Indvendig vedligeholdelse: 15.100 kr. til maling af døre og karme.

 • Budgettet er beskåret med 8.000 kr. til en investeringspulje til bl.a. et nyt computerprogram.

5. Pædagogisk læreplan.

Vores fokuspunkter i 2011 er sproglig udvikling og sociale kompetencer, det vil vi belyse i vores læreplan ved at have et projekt både i vuggestuen og i børnehaven omkring sanglege.

Bestyrelsen tog den pædagogiske læreplans praksisdel til efterretning.

 

6. Temaer og mål for 2011.

Efter en gennemgang og diskussion tog bestyrelsen oplægget til efterretning.

 

7. Kost- og måltidspolitik.

Forslag til ændring i traditionen ”MiniGiro’s fødselsdag”. Ved forældrekaffen om eftermiddagen skiftes kakao og boller ud med lagkage og saftevand.

Bestyrelsen var enig i ændringsforslaget, som vil blive indarbejdet i vores kost- og måltidspolitik.

 

 

8. Kommende møder.

Det forventes at bestyrelsen inden for det næste stykke tid vil blive indkaldt for at tage stilling til Høje Taastrup kommunes udspil til MiniGiro's placering i den nye struktur på daginstitutionsområdet.

 

Vi aftalte følgende møder:

Mandag d. 30-5-11 kl. 17,00

Torsdag d. 29-9-11 kl. 17,00

 

9. Evt.

Intet.