Bestyrelsesmøde d. 30-5-11

Til stede: Jacob Nielsen, Mette Brandt, Anja Drost Nielsen, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Helle Egeberg, Yeter Gül, Philip Christensen

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Intet nyt ud over nogle ting, der er nævnt under orientering omkring personalet.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

·          Henriette, pædagog, er ansat hos Kuverterne pr. 1-5-11.

·          Hanne G., pædagogmedhjælper hos Rykkerne, er d. 1-5-11 kommet tilbage efter hun har bestået sin eksamen som pædagogisk assistent.

·          Fatma, som var i praktik i køkkenet i februar, er ansat med løntilskud i perioden d. 1/5- 30/10-11.

·          Karina, pædagogmedhjælper hos Stemplerne, er gravid og skal på barsel i slutningen af oktober.

·          Line, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, hvis forældreorlov slutter d. 3-7-11 skal på barsel i slutningen af august. Hun holder ferie i den mellemliggende periode.

·          Alex, p.t. barselsvikar hos Frimærkerne, forventes at fortsætte i Lines nye barselsperiode.

·          Det forventes at vi får en pædagogstuderende på Stempelstuen i perioden 1/8-11 - 31/1-12.

Arbejdslørdag:

·          Arbejdslørdagen blev aflyst, da Høje-Taastrup kommune indførte ansættelses- og forbrugsstop. Det betød, at vi ikke måtte bruge vikarer og penge til forbrug.

Sommerfest:

·          Sommerfesten blev også aflyst pga. at ansættelses- og forbrugsstop.

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse (APV):

·          Vi havde et enkelt meget kritisk punkt: ”Oplever du, at der på din arbejdsplads kan gøres mere for at undgå støj i dagligdagen”.  Efter have diskuteret det på vores personalemøde, var vurderingen, at det ikke var værre, end det kunne afhjælpes ved større bevidsthed om det i dagligdagen.

·          2 fokuspunkter som der skal arbejdes videre med:

 • Arbejdsstillinger / tekniske hjælpemidler.

 • Rengøring.

Arbejdspladsudvikling (APU):

·          Høje-Taastrup kommune deltager sammen med Rudersdal i et udviklingsprojekt, som skal forebygge medslidende rutiner og arbejdsgange i daginstitutioner.

·          Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i MiniGiro var meget flot. Kritisk punkt: ”Tid til arbejdet kontra egne høje forventninger”. 3 personaler er tilmeldt til det ”sporabejde” Høje-Taastrup kommune vil køre i efteråret omkring dette emne.

·          CASA, som står for undersøgelsen, var meget imponeret over vores resultat, så de vil undersøge, hvad der ligger til grund for dette.

 

3. Budget.

Budget 2011:

·          Høje-Taastrup kommune har et meget stramt budget, de forventer et merforbrug på mellem 56 og 82 mill. kr. pga.:

 • Omlægning af refusion på arbejdsmarkedsområdet

 • Stigende ledighed

 • Faldende indtægter på skal af erhvervsejendomme

 • Stigende udgifter pga. hospitalerne har sigende aktiviteter i forhold til behandlinger.

·          Da kommunen skal betale straffeafgift til staten, hvis budgettet overskrides, skal der findes besparelser i forhold til merforbruget:

 • Ansættelsesstop – 6 mill.

 • Forbrugsstop – 10 mill.

 • Anlægsstop – udskydelse – 25 mill.

 • Resten af merforbruget forventes hentet ved midtvejsreguleringsforhandlingerne med staten.

·          Det betyder i forhold til MiniGiro’s budget:

 • Overførsel fra 2010 på 55.000 kr. er suspenderet

 • Der lavet en rammebesparelse på 11.500 kr.

 • Indført forbrugsstop

·          Carsten har tilpasset budgettet på baggrund af ovennævnte, samt forventet merforbrug på nogle projekter.

 • Merforbrug på:

·          Reparation af opvaskemaskine.

·          P-weekend

·          Kursusdage

·          Rengøring

 • Tilpasning på:

·          Værksted

·          Køb af klapvogn / barnevogn udskudt

·          Sandet udskiftes ikke i år

·          Udskiftning af faldunderlag udskudt

·          Maling af legeskure udskudt

·          Maling af døre og karme

·          Der er p.t. et underskud på forbrugsbudgettet på 15.000 kr. som dækkes ved, at vi forhåbentlig ikke får brug for nyanskaffelse på hårde hvidvare i år.

 • Personalebudget:

·          Der er indført ansættelsesstop i kommunen indtil der er skaffet 6 mill.

·          Der har også været stop for forbrug af vikarer - ændret til begrænsning i forbrug af vikarer.

·          P.t. er det ændret til - ved stillingsledighed skal man betale de første 3 mdr. løn til ”ansættelsesstoppuljen”.

·          Carsten har talt med økonomikonsulenten, da han undrer sig over, at personalebudgettet er så stramt i år i forhold til sidste år, men sammenlægninger af posteringer og nedskæring af personalenormeringen skulle forklare dette. Carsten tvivler, men kan ikke påvise evt. forskelle.

·          Der er p.t. et lille overskud på personalebudgettet, men der stor usikkerhed i forhold til besparelserne.

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

4. Den nye struktur på daginstitutionsområdet.

P.t. er der ikke kommet noget direkte fra Høje-Taastrup kommune om MiniGiro’s placering i den nye struktur, men ifølge sagsfremstillingen, som byrådet har besluttet, fremgår det, at vi kan tilslutte os den nye selvejende institution ”Diamanten”.

Vores fortolkning af hvad en sådan tilslutning vil betyde for os:

·          MiniGiro kommer under en områdebestyrelse - forældreråd i MiniGiro.

·          MiniGiro's økonomi placeres hos områdelederen.

·          Vedligeholdelse ændres fra noget Høje-Taastrup kommune skal stå for - til at man kan låne til udgifterne. Det vil kræve, at kommunen skal betale husleje, da der ellers ikke være penge til vedligeholdelse.

·          Bestyrelsen bestemmer ikke MiniGiro's åbningstid.

·          Ringere overenskomst og vedtægter for MiniGiro end der gælder på nuværende tidspunkt.

 

Uafklaret vedr. ledelse i MiniGiro - aftalen er ikke opsagt i forhold til leder og 2 afd. ledere.

Lederløn ligger stadig under ISC - det vil give en økonomisk udfordring, hvis den tillægges MiniGiro's personalebudget med en gennemsnitsløn for en pædagogisk leder.

 

Bestyrelsen drøftede om vi skulle tilslutte os den nye selvejende institution ”Diamanten”, men finder det ikke interessant. Bestyrelsen vil vente på et udspil fra kommunen, så vi med baggrund i et sådant kan inddrage Danske Bank.

 

5. Pædagogisk weekend i 2012.

Vi skal placere 2 selvvalgte lukkedage.  Der er ønske om, at holde dem torsdag d. 8/3-12 og fredag d. 9/3-12, hvor personalet holder pædagogiske dage.  Det vil medføre 2 lukkedage - ligesom i år.

 

Bestyrelsen godkendte forslaget.

 

6. Madpakker i Jacobs ferie. (nyt punkt)

Der er ønske om at vuggestuebørnene få madpakke med hjemmefra i Jacob's ferie i ugerne 25, 26, 31 og 32.

 

Bestyrelsen godkendte forslaget.

 

7. Evt.

Når børnene holder fødselsdag, er der sket et skred i forhold til kommunens mad- og måltidspolitik. Der har været eksempler på, at der er blevet serveret kagemænd med slik på. Det lægger pres på forældrene, når børnene kommer hjem fortæller, at det vil de også have til deres fødselsdag. De kan ikke forstå, at når nogen må og så de ikke må.

Der var ønske om, at Carsten laver en skrivelse til forældrene om at holde sig til det, der er aftalt i forhold til mad- og måltidspolitikken.