Bestyrelsesmøde d. 29-9-11

Til stede: Jacob Nielsen, Philip Christensen, Lotte Kuhlmann, Dorte Strøm og Carsten Berg

 

Afbud: Yeter Gül, Anja Drost Nielsen, Mette Brandt

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

 • Helle Egeberg har ønsket at udtræde af bestyrelsen, i stedet er Anja Drost Nielsen indtrådt.
 • Karina Rasmussen er gået på barsel, i stedet er Dorte Strøm indtrådt.

2. Orientering fra institutionen.
Personale:

 • Karina, pædagogmedhjælper hos Stemplerne er gået på barsel.
 • Frederik, pædagogmedhjælper, er ansat i Karinas barsel.
 • Alex, pædagogmedhjælper fortsætte som barselsvikar hos Frimærkerne for Line.
 • Vi får en pædagogstuderende på Stempelstuen i perioden 1/2 - 31/7-12.

Legepladsen:

 • Efter arbejdslørdagen blev aflyst har personalet malet legeredskaberne på legepladsen. Vuggestuen forespurgte forældrene om nogen ville hjælpe med at male, et enkelt forældre-par tilbød sig - et stort tak til dem for deres indsats.

Personalelørdag:

 • Vi har p-lørdag d. 1/10-11, hvor skal revidere vores politikker på forskellige områder. Vi har planlagt at tage på institutionsbesøg den ene dag på vores p-weekend i marts, det vil vi komme med ideer til en spørgeguide.

Fødevarekontrollen:

 • Fødevarekontrollen har været på besøg. Denne gang havde indsigelser til, at der mangler en separat håndvask i køkkenet til at vaske hænder i, så den ene vask at opdeles. Vi har søgt kommunen om en ny vask, som opfylder kravet.

Pusleborde:

 • Efter 20 år trænger vores pusleborde til udskiftning, vi er blevet lovet mindst et nyt puslebord, hvis forbrugsstoppet ophører.

3. Budget.
Budget 2011:

 • Høje-Taastrup kommune har stadig et meget stramt budget. (se detaljerne i referatet fra sidste bestyrelsesmøde)
 • Det betyder i forhold til MiniGiro’s budget:
  • Overførsel fra 2010 på 55.000 kr. er suspenderet. 
  • Der lavet en rammebesparelse på 11.500 kr.
  • Det indførte forbrugsstop er ophæver i stedet skal vi reservere en pulje på 11.375 kr., hvis midlerne ikke kan findes i centrale puljer i Institutions- og skolecentret. Vi har taget dem på værkstedet, kontorartikler, brænde til bål og anskaffelse af hårde hvidvarer.
  • Hvis den reserverede pulje skulle blive frigivet, vil det bl.a. blive brugt til supplere trip-trap stolene.
  • Vi har hævet forbrugsbegrænsningen på de øvrige konti, der stadig er penge på.
  • Personalebudget:
   • For at begrænse kommunens underskud er betalingen til "ansættelsesstoppuljen" forlænget til at gælde resten af året, så vi modtager ikke barselsrefusion for Line og Karina i de første 3 mdr. af deres barsel.
   • Det medfører at der er meget begrænsede midler til vikar indtil udgangen af november (december hører vikarlønmæssigt til næste års budget). Det kan mærkes i hverdagen.

   Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

   Budget 2012-høring:

   • På vores område – forventet besparelse 7 mill. kr.
    • Takststigning til 25 % for vuggestuebørn – maksimumgrænsen.
    • 1 uge ekstra ferielukning i institutionerne.
    • Pasningsgaranti i 2 områder i stedet for 3.
    • Reduktion af sundhedsordningen for personalet.
    • Reduktion af sundhedstjenesten for 0-16 årige.
    • Reducering og nedlæggelse af udviklingspuljer.
    • Reducering af sprogscreening af 2-sprogede.
    • Fjernelse af tilskud til julefrokost.

    Personalet har besluttet ikke at lave et høringssvar.
    Bestyrelsen besluttede ligeledes ikke at lave et høringssvar.

     

    4. Den nye struktur på daginstitutionsområdet.
    Høje-Taastrup kommune opfordrer til at MiniGiro’s placering i den nye struktur, er en tilknytning til selvejerområdet med den nye selvejende institution ”Diamanten”. Der er ønske om at bestyrelsen mødes med repræsentanter for bestyrelsen ”Diamanten” samt evt. områdeleder for området.

    Bestyrelsen mener ikke, der er fremkommet noget nyt ved læsningen af "Diamantens" driftsoverenskomst og vedtægter, det bekræfter bestyrelsens fortolkning fra sidste bestyrelsesmøde, af hvad en sådan tilslutning vil betyde for os:

    • MiniGiro kommer under en områdebestyrelse, hvor man kun er repræsenteret med én, samt muligvis én personalerepræsentant uden stemmeret.
    • Der vil kun være et forældreråd i MiniGiro.
    • MiniGiro's økonomi placeres hos områdelederen.
    • Vedligeholdelse ændres fra noget Høje-Taastrup kommune skal stå for - til at man kan låne til udgifterne. Det vil kræve, at kommunen skal betale husleje, da der ellers ikke være penge til vedligeholdelse.
    • Bestyrelsen bestemmer ikke MiniGiro's åbningstid.
    • Ringere overenskomst og vedtægter for MiniGiro end der gælder på nuværende tidspunkt.

    Bestyrelsen finder ikke, at MiniGiro's interesser varetages optimalt under sådan en struktur. Bestyrelsen vil helst at MiniGiro forsætter som selvstændig evt. med et samarbejde med et kommunalt område.

    Med udgangspunkt i ovennævnte kan bestyrelsen ikke se noget formål med et møde med repræsentanter for bestyrelsen i "Diamanten" samt evt. områdeleder. Formanden svarer på henvendelsen fra formanden for "Diamanten".

    Formanden kontakter også Danske Bank.

     

    5. Pædagogisk læreplan 2011.
    Ifølge kommissoriet skal bestyrelsen inddrages i processen bl.a. vedr. evaluering.
    Ser bestyrelsen noget i forhold til notatet om godkendelse og vores udarbejde materiale, er der forslag til ændringer / tilføjelser?

    Bestyrelsen mener, at læreplans arbejdet skal have en større vægt i forhold til hele året, projekt perioden skulle helst være en kickstart.

     

    6. Forældremødet d. 15-11-11.

    • Hvem genopstiller? - de tilstedeværende er valgt for endnu en periode, så Carsten spørger de 3 fraværende.
    • Beretning - Formanden skriver og fremlægger den på mødet.
    • Forslag til emner: Dialogisk læsning

    7. Næste møde.
    Der blev ikke fastsat en dato for næste møde.