Bestyrelsesmøde d. 9-2-12

Til stede: Jacob Nielsen, Mette Brandt, Philip Christensen, Rikke Marker, Camilla Graack, Lotte Kuhlmann og Carsten Berg

 

Afbud: Anja Drost Nielsen, Martin Nielsen, Dorte Strøm

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1.Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

 • Formand: Jacob Nielsen
 • Næstformand: Mette Brandt
 • Sekretær: Carsten Berg

 

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Kommer under de enkelte punkter.

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

·          Samuran er ansat i løntilskud hos Kuverterne i halvt år.

·          Emine er pædagogstuderende i 3. praktik hos Stemplerne fra d. 1/2 - 31/7-12.

·          Louise er i PAU-studerende i 1. praktik hos Rykkerne fra d. 15/2 - 7/9-12.

Legepladsen:

§   Vi har fået opsat et nyt gyngestiv.

§   Vi har bestilt udskiftning af faldunderlag, udskiftning af sand i sandkassen samt reparation af pileflet i pavillonen midt på legepladsen. 

Personaledage:

·          Vi har p-dage d. 8 - 9/3-12, hvor personalet er opdelt i 4 grupper besøger 2 institutioner hver om torsdagen. Om fredagen fremlægger de deres indtryk, hvor vi ser om , der er noget vi kan bruge i MiniGiro.

AMU-grundkursus:

·          Mia og Younes har gennemgået et 3 uger AMU-grundkursus.

Sprog og sprogvurderinger:

·          Kommunen har sat fokus på området, så alle pædagoger skal på 2½ dags kursus.

·          Dorte og Tina skal som sprogansvarlige på et 6 dages kursus.

Børnepanel:

·          Vi er blevet kontaktet af Børnerådet, om vi være behjælpelig med at bruge tid på, at hjælpe vores børnehavebørn med at være med i et børnepanel og svare på forskellige spørgsmål. Det har vi sagt ja til. I begyndelsen af marts skal de svare på nogle spørgsmål.

Rengøring:

·          Vi har d. 1/2-12 skiftet til et nyt rengøringsselskab, som har givet et billigere tilbud på den samme rengøring.

Fødevarekontrollen:

§   Fødevarekontrollen har været på besøg. Denne gang havde indsigelser til, at der mangler en separat håndvask i køkkenet til at vaske hænder i, så den ene vask at opdeles. Vi har søgt kommunen om en ny vask, som opfylder kravet. Vi har endnu ikke hørt fra kommunen.

Pusleborde:

§   Efter 20 år trænger vores pusleborde til udskiftning, vi er blevet lovet mindst et nyt puslebord, hvis forbrugsstoppet ophører. Vi har endnu ikke hørt fra kommunen.

 

4. Budget.

Budget 2011:

·          Lønregnskab:

 • Høje-Taastrup kommune har efter forhandling med BUPL erkendt, at man ikke må spare på barselsrefusionen. Det betyder, at vi har 139.400 kr. i overskud.
 • Der er sket en fejl i barselsrefusionen for Karina, så vi kun har modtaget en 1/3 af beløbet, så vi forventer at få de ca. 46.000 kr. i år.

§   Rammebudget:

 • Det viser et samlet underskud på 400 kr..

·          Overførsel fra 2011 til 2012.

 • Vi har søgt om at få overført 139.000 kr.

·          Driftsregnskab og status:

 • Bestyrelsen godkendte dette og underskrev det.

 

Budget 2012:

·          Budgetforslag:

 • Skift  af rengøringsselskab giver en besparelse på ca. 32.000 kr.
 • Nyt gyngestativ til børnehavebørnene, da det gamle blev lukket pga. råd. Det kostede 35.000 kr.
 • Udskiftning af faldunderlag og sandkassesand - 45.000 kr.
 • Vi vil forsøge at søge nogle fonde om 80.000 kr. til legepladsen. Mette og Rikke vil undersøge mulighederne i Banken.
 • Hvis det ikke lykkedes at få nogle penge, så vil kolonien og Bedstemor Ann turen blive aflyst.

Bestyrelsen tog budgetforslaget til efterretning.

 

5. Den nye struktur på daginstitutionsområdet.

Bestyrelsen har forespurgt Banken om deres holdning. Bestyrelsesformanden er i kontakt med Banken.

Bestyrelsen afventer, men ser helst at MiniGiro forsætter som selvstændig evt. med et samarbejde med et kommunalt område.

 

6. Pædagogisk læreplan 2012.

Ifølge kommissoriet skal bestyrelsen inddrages i processen.

 

I år har vi fokus på de 2 læreplanstemaer: alsidig personlig udvikling og kulturelle udtryksformer og værdier. Det vil vi gøre over temaet "Forskellige sociale kulturer omkring måltidet - hvordan spiser vi."

 

Bestyrelsen synes, at oplægget til læreplansarbejdet lyder spændende.

 

7. Pædagogisk tilsyn 2011.

Carsten orienterede om det pædagogiske tilsyn og den positive respons vi har fået af den tilsynsførende pædagogiske konsulent.

 

8. Temaer og mål.

Evaluering af temaer og mål for 2011:

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

 

Forslag til temaer og mål for 2012:

Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

 

9. Frokostordning for børnehavebørn.

Vi skal melde tilbage til Høje-Taastrup kommune senest d. 1-6-12, om vi stadig ønsker at fravælge ordningen i 2013 og 2014.

 

Bestyrelsen besluttede at lave en afstemning blandt forældrene i begyndelsen af maj.

Bestyrelsen mailer sammen om, hvordan orienteringen i forhold til afstemningen skal se ud, da afstemningsspørgsmålene er kringlede, samt hvad en frokostordning vil indeholde af kold / varm mad.

 

10. Dato for kommende møder.

Tirsdag d. 15-5-12

Tirsdag d. 25-9-12

 

11. Evt.

Intet.