Bestyrelsesmøde d. 25-9-12

Til stede: Mette Brandt, Camilla Graack, Lotte Kuhlmann, Dorte Strøm og Carsten Berg

 

Afbud: Jacob Nielsen, Rikke Marker, Martin Nielsen og Anja Drost Nielsen

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Philip Christensen udtrådt af bestyrelsen, da Freja er begyndt i skole. 1. suppleant Martin Nielsen indtræder i stedet.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Victor pædagogmedhjælper er ansat hos Kuverterne fra d. 1/7-12.
 • Frederik pædagogmedhjælper orlovsvikar hos Stemplerne er fratrådt d. 17/8-12, men fortsætter som gårdmand.
 • Faiza pædagogmedhjælper er ansat d. 20/8-12 i resten af barselsorloven samt ferie. Forventes at fortsætte i Mia’s barselsorlov.
 • Mia pædagogmedhjælper hos Stemplerne går på barsel fra d. 28/12-12.
 • Tawfik PAU-studerende hos Rykkerne i perioden d. 7/11-12 til d. 28/5-13.
 • Peter pædagogmedhjælper er ansat hos Frimærkerne fra d. 27/8-12.

Personaledag:

 • Vi har personale lørdag d. 29/9-12, hvor vi skal tale om forventninger til de forskellige faggrupper.

PAU-uddannelse:

 • Anita pædagogmedhjælper tager begynder på en merit-PAU uddannelse til marts næste år, det varer 13 mdr.. Det samme gør Camilla pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, det forventes at Camilla bruger uddannelsen som springbræt til pædagoguddannelsen.

Pusleborde:

 • Stemplerne har fået nyt puslebord.
 • Kuverterne, Frimærkerne og Rykkerne står i prioriteret rækkefølge til at få udskiftet deres pulseborde, evt. et nyere brugt.

Personaledage i 2013:

 • Vi vil forsøge, at flytte de 2 planlagte dage, da 2 fra personalet ikke kan deltage evt. til ugen efter.
 • Der var i bestyrelsen indsigelser i mod, at det blev flyttet til ugen efter, da de så ville komme for tæt på lukkedagene op til påsken.

 

Nye naboer:

 • DSB flytter ind i TDC’s bygninger. Vi vil foreslå Banken at lave en aftale med dem, så de kan få adgang til pladserne i MiniGiro.
 • DSB kunne måske bidrage til en bedre udnyttelse af vores udvidede åbningstider.
 • Interesse hvis de evt. vil lave en børneafdeling.

3. Frokostordning i 2013 og 2014. (ekstra punkt på dagsordenen)

Afstemningsresultatet:

Stemmeberettigede

63

Nej til fravalg

9

14,3 %

Ja til fravalg

37

58,7 %

Ikke stemt / blanke

17

27,0 %

 

Bestyrelsen har besluttet at tage den vejledende afstemning til efterretning. Så derfor ingen
frokostordning i MiniGiro i 2013 og 2014.

 

I forhold til næste valg skal man være opmærksom på, at for mange blanke stemmer kan bevirke, at der bliver et nej til fravalg, så der bliver indført en frokostordning ad bagvejen.

 

4. Budget.

Budget 2012:

 • Lønregnskab:
 • Vi får ikke overført 139.000 kr. fra 2011. Det var refusionen i forbindelse med barsel, så først blev frigivet et december 2011, hvor det var for sent at bruge dem. Da de ikke var brugt pr. 31/12-11, kunne de ikke overføres. (Ikke noget forvaltningsmæssigt kønt syn)
 • Budgettet ser fornuftigt ud, det skyldes bl.a. mindre sygdom, gratis PAU'er og løntilskud.
 • Der mangler at blive forhandlet lokalløn.
 • Hvis der bliver et merforbrug på rammebudgettet, skal det dækkes af lønregnskabet.
 • Der var en diskussion om, man evt. kunne bruge nogle af midlerne til køb af ipads til hver af stuerne og en større til fælles for de voksne.
 • Rammebudget:
 • Carsten orienterede omkring det.
 • P.t. ser det ud til, at der bliver et lille merforbrug. Det afhænger bl.a. af, om der bliver brug for anskaffelse af hårde hvidvarer.

Budget 2013 - høring:

 • På vores område – forventet besparelse:
 • Afskaffelse af den ene af to årlige poleringer af vinduer.
 • Den centrale pulje til jubilæumsgratialer gøres decentral.
 • Den centrale pulje til jubilæums- og afskedsreceptioner gøres decentral.
 • Ændret normering i nødpasning på lukkedage, så det svarer til faktiske forbrug.
 • Effektiviseringsforslag uden serviceforringelser på 5. mill. kr. (A)
 • Flere pædagoger i daginstitutionerne for 4,9 mill. kr. (A)

Bestyrelsen besluttede ikke at indgive et høringssvar.

 

5. Pædagogisk læreplan 2012.

Carsten orienterede.

Bestyrelsen tog læreplans arbejdet til efterretning.

 

6. Forældremødet d. 21-11-12.

 • Jacob genopstiller
 • Bestyrelsen over lader det til formanden at aflægge beretning.
 • Forslag til emner:
  • Der var en diskussion om man skulle få f.eks. Lola Jensen, Margrethe Brun Hansen eller lignede til at holde et oplæg, eller er det for mange penge at ofre i forhold til, hvor mange der ville komme.
  • Spørge forældrene på forældremødet om, hvad de tror der skal til, for at flere forældre får lyst til at deltage.
  • Man kunne også prøve at lægge mere op til diskussion i forhold til handleplanerne.
  • Man kunne også lægge op til diskussion ud fra udsagn, det har været en succes på tidligere forældre møder.  

7. Morgendagens daginstitution.

 • Dette punkt er sat på til orientering, da det vil komme til at præge udviklingen inden for 0-18 års området de kommende år:
 • Ledelse skal styrkes – ledere skal være retningsgivende, samarbejdende og samskabende. Bl.a. skal der etableres en ledelseskonsulentfunktion til understøttelse af ledelsesudviklings- og kulturforandringsprocessen på 0-18 års området-
 • Personalet skal kompetenceudvikles i forhold til refleksion og helhedstænkning med henblik på at børns faglige resultater og alsidige udvikling styrkes.
 • Der skal arbejdes mere sammen på tværs – medarbejderne skal være samarbejdende og samskabende på tværs af institutioner.
 • Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes.
 • Sprog og læsning i bl.a. dagtilbud skal struktureres.
 • Forældresamarbejdet skal styrkes – fælles model for forældresamarbejde om forventningsafstemning og nye former for samarbejde.   

8. Evt.

Intet.