Bestyrelsesmøde d. 7-2-13

Til stede: Jacob Nielsen, Rikke Marker, Christina Vig, Rie Barup, Martin Nielsen, Lotte Kuhl-mann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

Afbud: Mette Brandt og Camilla Graack

Referent: Carsten Berg 

Dagsorden:

1.Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

Konstituering:

 • Formand: Jacob Nielsen
 • Næstformand: Mette Brandt
 • Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

2. Nyt fra bestyrelsesformanden.
Intet nyt

3. Orientering fra institutionen.
Personale:

 • Anita, pædagogmedhjælper hos Kuverterne, begynder d. 1/3-13 på Pædagogisk Assistent uddannelsen, hun kommer tilbage d. 12-5-14.
 • Vikariatet har været opslået, der er ansættelsessamtaler på onsdag.
 • Signe begynder i løntilskud hos Kuverterne d. 1/3-13.
 • Tina, pædagog hos Stemplerne, går på barsel d. 25/3-13.
 • Iben, nyuddannet pædagog, er ansat i barselsvikariatet.
 • Annika, pædagogstuderende, er hos Stemplerne fra d. 1/2 - 31/7-13.
 • Lise, pædagogstuderende, er hos Frimærkerne fra d. 30/1 -

Personaledage:

 • På de 2 personaledage som er blevet aflyst af borgmesteren skulle vi have talt om børne-miljøvurderingerne, det gør vi på et ekstra ordinært p-møde d. 28/2-13. På den anden dag skulle vi have haft en oplægsholder udefra for at tale om forældresamarbejdet , det er flyttet til p-lørdagen d. 28/9-13.

Pusleborde:

 • Kuverterne har også fået nyt puslebord.
 • Frimærkerne og Rykkerne står i prioriteret rækkefølge til at få udskiftet deres pulseborde, evt. et nyere brugt.

Nye naboer:

 • DSB flytter ind i TDC’s bygninger. Vi foreslog Banken at lave en aftale med dem, så de kan få adgang til pladserne i MiniGiro. Det var Banken ikke interesseret i.

Køkkenprojekt:

 • Vi har meldt os til et køkkenprojekt for daginstitutioner i Høje-Taastrup kommune, hvor vi får undersøgt procenten af økologi, og hvad der skal til for at få den hævet til 60 %, det vil give os sølvmærket.
 • Vi får besøg af nogle konsulenter.
 • Jacob skal på 4 dages kursus og nogle ERFA-møder.
 • Det kan betyde en merudgift til madvarer.

Børne- og ungepolitik:

 • Et udkast til en ny børne- og ungepolitik bliver sendt høring ultimo marts til medio april.

Morgendagen børne- og ungeliv:

 • Der er udarbejdet 6 projekter:
  1. Inklusionsproces.
   Der skal være en fælles forståelse af inklusion og inklusionskultur.
  2. Implementering af en fælles model og systematik, der kan sikre refleksion og hel-hedstænkning på hele 0-18 års området.
   Alle skal på kursus i en fælles model for refleksion og helhed (SP-modellen – systemiskanalyse og pædagogik). Vuggestuen d. 21/5 og børnehaven d. 22/5). 4 tovholdere skal på en ekstra dags kursus.
  3. Fælles fokus på styrkelse af sprog og læsning.
  4. Udvikling af nyt koncept og en fælles metode for de pædagogiske læreplaner i dag-tilbud.
  5. Model for samarbejdet om overgange imellem dagtilbud, skole/SFO, klub og ung-domsuddannelse.
  6. Fælles model for forældresamarbejde.

Midler til institutioner med særlige udfordringer:

 • Af centrale midler 4,9 mil. kr. til forbedring af normeringer i institutionerne giver HTK halvdelen til institutioner med særlig udfordringer.

Ledervurdering:

 • Der er udarbejdet en ledervurderingsmodel i Høje-Taastrup kommune.

4. Budget.
Budget 2012:

 • Lønregnskab:
  • BUPL har kun villet godkende en del af en faktura fra 2009, som vi har fået AKUT-midler for i 2010, så der er i januar i år trukket 6.750 kr. fra budgettet.
  • Der er et overskud på 10.961 kr. uden moms.
  • Vi har søgt at få overført 10.000 kr. for støttetimerressourcer bevilliget i 2013, men hvor udgiften er på 2013-regnskabet.
 • Rammebudget:
  • Det viser et samlet overskud på 4.689 kr. uden moms.
  • Der er ikke blevet opkrævet intern faktura på telefoner og kopimaskine for 4.693 kr.
  • Da dette beløb først vil blive opkrævet i 2013, har vi søgt om at få overført dette beløb.
 • Overførsel fra 2012 til 2013.
  • Vi har søgt om at få overført 15.000 kr.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Budget 2013:

 • Carsten fremlagde et budgetforslag, som indeholdt køb af 2 iPads og et trådløst netværk for ca. 20.000 kr.
 • Rikke vil høre om det vil være muligt, at MiniGiro kunne blive koblet på Bankens trådløse netværk.
 • Øvrige budgetforslag:
  • Skur til vores klapvogne ca. 20.000 kr. / initiativer i f.m. børnemiljø ca. 13.000 kr.
  • Stemplernes bakketur og overnatning 2.000 kr.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.

5. Selvvalgt lukkedag i 2013.
Som det fremgår af den udsendte orientering til forældrene, har borgmesteren underkendt, at vi kan bruge lukkedage til pædagogiske dage, hvis de ikke ligger på indeklemte dage eller i skolernes ferier.
Den frivillige lukkedagen i 2013 bliver så fredag d. 18-10-13.

6. Selvvalgt lukkedag i 2014.
Der er følgende muligheder:

 1. Mandag d. 17-2-14
 2. Fredag d. 21-2-14
 3. Fredag d. 6-6-14
 4. Fredag d. 17-10-14
 5. Mandag d. 22-12-14

Personalet forslog fredag d. 6-6-14, det tilsluttede bestyrelsen sig.

7. Temaer og mål.
Evaluering af temaer og mål for 2012.
Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

Forslag til temaer og mål for 2013.
Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

8. Dato for kommende møder.
Onsdag d. 29/5-13
Mandag d. 23/9-13

9. Evt.
Intet.