Bestyrelsesmødet d. 29-5-13

Til stede: Jacob Nielsen, Mette Brandt, Camilla Graack, Christina Vig, Martin Nielsen, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Rikke Marker og Rie Brarup

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden. 
Havde ikke noget nyt at berette.

 

2. Orientering fra institutionen.
Personale:

 • Bestyrelsen blev orienteret omkring en afskedigelsessag.
 • Samuran er ansat i vikariatet for Anita, medens hun er på uddannelse.
 • Louise, PAU-studerende hos Rykkerne i perioden d. 1/7-13 til d. 17/1-14.
 • Oliver, PAU-studerende hos Frimærkerne i perioden d. 19/4-13 til d. 8/11-13.
 • Peter pædagogmedhjælper hos Frimærkerne har sagt op pr. 16/8-13
 • Camilla, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne på PAU-uddannelse i perioden d. 15/8-13 til d. 21/10-14. Det forventes at Camilla tager en pædagoguddannelse.
 • Frederik er fratrådt som teknisk servicemedarbejder.

Kurser:

 • Dorte, pædagog hos Rykkerne, har gennemført et 4 ugers motorikuddannelse.
 • Kicki, pædagog hos Kuverterne, har gennemført en uges motorikkursus.

Arbejdslørdag:

 • Blev aflyst, da det blev skønnet at arbejdsopgaverne ikke stod i mål med de ressourcer, der ville blive brugt på at afvikle dagen.
 • Arbejdsopgaverne er i stedet blevet uddelt blandt personalet.

Morgendagen børne- og ungeliv:

 • Der er udarbejdet 6 projekter:
  1. Inklusionsproces.
   Der skal være en fælles forståelse af inklusion og inklusionskultur.
  2. Implementering af en fælles model og systematik, der kan sikre refleksion og helhedstænkning på hele 0-18 års området.
   Alle skal på kursus i en fælles model for refleksion og helhed (SP-modellen – systemiskanalyse og pædagogik). Vuggestuen d. 21/5 og børnehaven d. 22/5.
   4 tovholdere skal på en ekstra dags kursus.
  3. Fælles fokus på styrkelse af sprog og læsning.
  4. Udvikling af nyt koncept og en fælles metode for de pædagogiske læreplaner i dagtilbud.
  5. Model for samarbejdet om overgange imellem dagtilbud, skole/SFO, klub og ungdomsuddannelse.
  6. Fælles model for forældresamarbejde.
 • Personalet har været på kursus i SP-modellen, nu skal tovholderne løbende på kursus.
 • I efteråret er der lavet et 3 ugers kursus for at opkvalificere pædagogmedhjælpere.

Principper for renovering af selvejende institutioner:

 • Det anbefales at driftsoverenskomsten gennemgås og eventuelt fornyes.
 • Vi er blevet bedt om at oprette eget cvr.nr. - indtil nu har vi haft kommunens.

Klage over institutionen og medarbejdere:

 • Bestyrelsen blev orienteret.

Arbejdstilsynet:

 • Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, der var kun en bemærkning, at vi skal have tilset vores elværktøj af en elektriker 2 gang om året.

Fødevarekontrollen:

 • Vi har haft besøg af fødevarekontrollen, hvor vi mistede vores elitesmily, da der ikke var ført kontrolskema over nedkøling af madrester.
 • De kommer på et opfølgningsbesøg om 2 måneder, det skal vi selv betale.
 • Vores mælkekøleskab måtte ikke stå i indgangen, selvom det har stået der i mange år. Det er flyttet ind i vores rengøringsrum.

Koloni:

 • Frie børnehaver er ved at sælge kolonien "Kulhuse", så det er uvist, hvad der skal ske til næste år.

 

3. Budget.
Budget 2013:
• Lønregnskab:

 • Vi har fået overført det ansøgte overskud på 10.000 kr., som har vedrørt støtteres-sourcer, som først er afholdt i 2013.
 • Vi mangler at få refusion for Anita.
 • Da overenskomsterne ikke blev så dyre som forventet, forventes det at der bliver taget 1 % af vores lønbudget.
 • Der er ca. 10.000 kr. til vikarer om måneden, så der skal holdes igen, men vi har 3 studerende og en i løntilskud, som kan dække ind.


• Rammeregnskab:

 • Vi har fået 42.500 kr. til aftensmad.
 • Der er taget 33.750 kr. i forbindelse med genfordeling af rammebudgettet.
 • Vi har købt årskort til "Den blå planet", men vi har ikke modtaget fakturaen.
 • Der skal beregnes penge til det ekstra besøg af Fødevarekontrollen.
 • Vi mangler at få vores depositum på 2.000 kr. retur for koloni.
 • Der er plads til nye investeringer for ca. 10.000 kr., det vil der blive taget stilling til på næste p-møde. 

Bestyrelsen tog regnskabet i efterretning.

 

4. Madpakker i Jacobs ferie.
Der er ønske om at vuggestuebørnene får madpakke med hjemmefra i Jacob's ferie i ugerne 29, 30 og 31.

Bestyrelsen tog ønsket til efterretning.

 

5. Aftalepunkt. Forældresamarbejde.
Som en del af aftalemålet skal der laves en spørgeskemaundersøgelse for at afdække foræl-drenes forventninger, hvilke spørgsmål kan være relevante at stille – set med forældreøjne?

Der var en del snakken om form og nogle input, hvad man kunne spørge om, bl.a. i forhold til forældremøde og bestyrelsen.

 

6. Evt.
Der var intet.