Bestyrelsesmødet d. 23-9-13

Til stede: Rikke Marker, Rie Brarup, , Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Jacob Nielsen, Mette Bandt, Christina Vig, Camilla Graack, Martin Nielsen og Lotte Kuhlmann

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

    Intet nyt.

 

2. Orientering fra institutionen.
Personale:

 • Rasmus, medhjælper hos Stemplerne, er ansat i resten af Tina's barselsorlov til d. 30/12-13.
 • Den PAU-studerende som Rykkerne skulle have haft i perioden d. 1/7-13 havde forladt ud-dannelsen.
 • I stedet er Faiza A., pædagogstuderende, kommet hos Rykkerne i perioden 1/8-13 til d. 31/1-14.
 • Alex, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, er ansat pr. 19/8-13. Alex har tidligere været ansat i MiniGiro i 2 år.
 • Mathilde, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, er ansat i Camilla's studieorlov fra d. 1/9-13 og indtil d. 21/10-14.
 • Orienterede om, at vi har en medarbejder som er langtidssygemeldt.

Morgendagen børne- og ungeliv:

 • Lotte deltager i et kursusforløb hen over efteråret i relationskompetence. Der bliver un-dervist efter ICDP programmet (International Child Development Programme)
 • Karina og Victor skal på et 3 ugers kursus for at opkvalificere pædagogmedhjælpere i ugerne 47 - 48 - 49.
 • I den periode de er på kursus er der lavet en jobrotationsordning i samarbejde med job-centret.
 • Anne Dorthe er kommet i en arbejdsgruppe, som arbejder med overgange imellem dagtil-bud, skole/SFO i Torstrop.

Personalelørdag d. 28-9-13:

 • Emnet i er supervisionsteknikker, hvor vi får psykolog John Andersen til at guide os.
 • Emnet har udspring i aftalepunktet anerkendelse og feedback, samt at det er teknikker vi skal bruge i forbindelse med SP-modellen.

Revision af styringsværktøjer:

 • KVIK bliver ikke obligatorisk, hvis man bruger SP-modellen til at finde mål og succes kri-terier.
 • Aftalesyringen bliver forenklet i forhold til form og indhold, men man skal tage stilling til kvalitetsudvikling, innovation og bruger-/borgereffekter.
 • Budgetopfølgning bliver hver anden måned.
 • Tidspunktet for MUS-samtaler bliver frivilligt.
 • APV - er et krav.

Ledervurdering:

 • Carsten skal ikke ledervurderes efter Høje-Taastrup kommunes nye ledervurderingskon-cept, da man har besluttet, at selvejende institutioner ikke skal være om fattet af dette.

Klage:

 • Der har været klaget til kommunen over hygiejnen på toiletterne i børnehaven, men klagen blev trukket tilbage igen. (læs mere under eventuelt)

3. Budget.
Budget 2013.

• Lønregnskab:

 • Vi har fået 36.000 kr. i særlig støtte i forhold til integration.
 • Vi har fået 29.352 kr. i SP-midler.
 • Vi mangler stadig at få refusion for Anita – pt. 71.000 kr.
 • Vi mangler stadig at få budgetdækket vores medarbejderforsikring på 79.231 kr.

• Rammeregnskab:

 • Der er et overforbrug i kostregnskabet på ca. 5.000 kr.
 • Der er indkøbt 2 Ipad.
 • Der er leaset en massagestol, som betales over 4 år.
 • Det kostede 1.356 at få et ekstra besøg af Fødevarekontrollen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Budget 2014

 • Uddrag af høringsmateriale.
  (resten findes på www.htk.dk)
 • På vores område:
  • Vikarbudgettet pga. forventet fald i sygefravær
  • Reducering i lønbudget pga. tilpasning af barselsfonden
  • Selvforsikring af arbejdsskader for kommunale institutioner - fare for at MiniGiro selv kommer til at dække udgiften til arbejdsskadeforsikring.
  • Evt. tilførsel af 2,5 mio. kr. for at opnå bedre kvalitet.
  • 6 mio. kr. til renovering af daginstitutioner.

  Bestyrelsen besluttede at undlade at lave et høringssvar.

   

   

  4. Aftalemål: Forældresamarbejdet.

   

  • Som en del af aftalemålene skal der laves en spørgeskemaundersøgelse for at afdække forældrenes forventninger.
  • Bestyrelsen synes, at de vedlagte forslag til spørgsmål var relevante at stille.
  • Carsten vil forøge at lave spørgeskemaet i elektronisk form, så man kan svare på nettet. Der bliver også mulighed for at svare manuelt, så må Carsten taste det ind.
  • Resultatet vil blive fremlagt på forældremødet, hvor der vil blive lagt op til diskussion og mulighed for at arbejde videre med emnet.

  5. Forældremødet d. 21-11-13.
  Hvem genopstiller - Mette, Rikke, Camilla samt suppleanterne Rie og Martin er på valg.

  • Mette genopstiller
  • Rikke genopstiller
  • Rie genopstiller

  Det indstilles at formanden laver en beretning, den må gerne være mere fyldig end sidste år.

   

  6. Evt.

  Under orienteringen om klage, som igen blev trukket tilbage, bemærkedeforældrerepræsentanterne i bestyrelsen:

  • At hygiejnen godt kunne blive bedre, da det tit flød med papir og sand på toilettet hos Frimærkerne.
  • Der kunne godt være mere hyggeligt på toilettet, evt. male det.
  • Der burde også være mulighed for, at børnene kunne sidde mere alene på toilettet i stedet for i fuld offentlighed.

  Soveseler:

  • Rie havde i sin mødregruppen hørt, at børn over 2 år ikke måtte sove udenfor i sele.
  • Carsten ville undersøge sagen:
   • I første omgang meddelte forvaltningen, at det var rigtig, men på forespørgsel om hvor det står, er sagen blevet undersøgt nærmere. Det skelnes i retningslinjerne ikke mellem børn under og over 2 år. Retningslinjerne er blevet lagt ud på Høje-Taastrup kommunes hjemmeside.

   Det blev forslået at uddele et skema ud forældre og personale før et bestyrelsesmøde, så de kunne komme med forslag til diskussionsemner til mødet.

    

   Det blev også forslået, at referatet fra bestyrelsesmødet blev uddelt til alle forældre, så er der måske flere som læser det, end når man skal finde det på hjemmesiden.

    

   Der var nogle forældre, som havde henvendt sig til Rikke om, at en blandt personalet, havde været meget hård i sit budskab om, at man burde give det største barn flere fridage og korte dage, når man har barselsorlov.

   • Der er MiniGiro's holdning, at man inddrager det største barn i, at man skal have en lillesøskende, så det ikke føler sig tilsidesat. Det kan bl.a. være ved kortere dage og fridage i orlovsperioden.

   Da Kuvertstuen blev spurgt om, de havde noget til bestyrelsen, havde de et ønske om overdækning ud til krybberummet.