Bestyrelsmøde d. 5-2-15

Til stede: Karla Krohne-Nielsen, Camilla Graack, Christina Vig, Stine Andersen, Lotte Kuhlmann og Carsten Berg

 

Afbud: Rie Braup, Rikke Marker, Mette Brandt og Karina Rasmussen

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1.Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

 • Formand: Rikke Marker

 • Næstformand: Karla Krohne-Nielsen

 • Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Intet.

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

·          Henriette, pædagog hos Kuverterne, har sagt op pr. 26/3-15, da hun er flyttet til Vejle.

·          Kamilla, pædagog, barselsvikar hos Kuverterne, bliver fastansat i den ledige pædagogstilling. Kamilla er gravid og går på barsel til juni.

·          Lena, pædagog, barselsvikar hos Kuverterne er ansat indtil d. 26/3-15.

·          Amalie er PAU-studerende hos Kuverterne i perioden 7/11-14 til 28/5-15, er d. 1/2-15 flyttet ind til Stemplerne.

·          Sofie, pædagogmedhjælper, er ansat hos Rykkerne pr. 1/2-15.

·          Orienterede om, at vi har en medarbejder som er langtidssygemeldt.

Psykologhjælp til personalet:

·          Personalet i selvejende institutioner stilles p.t. ringere end personalet i kommunale institutioner, når det gælder psykologhjælp. Vi har fået at vide, at direktionen i HTK i løbet af et par måneder vil tage stilling til spørgsmålet.

·          Carsten kontakter de andre selvejende for at høre om, hvordan de forholder sig til denne problematik.

·          Bestyrelsen mente på baggrund i ovennævnte, at det måske var en ide, at bestyrelsen evt. rettede en henvendelse til kommunen, inden direktionen lagde sig fast i forhold det dette spørgsmål.

Uddannelse:

·          Anne Dorthe, pædagogisk afdelingsleder og pædagog hos Rykkerne, tager en diplomuddannelse som praktikvejleder, så hun er på uddannelse fra d. 17/2 – 28/3-15.

Kursus:

·          Tina og Lars er p.t. i gang med ICDP-kursus.

·          Det er meningen, at alle fastansatte som ikke har ICDP-kurset, skal have det i løbet af året.

·          Lotte er i gang med et kursusforløb i sansemotorik.

Personaleweekenden d. 7-8/3-15:

·          Vi skal have teambuilding med Thomas Gyalokay, naturvejler, som instruktør.

·          Om aftenen holder vi vores 25 års jubilæum.

Restaurantugeprojekt i uge 17:

·          Det er et fælles projekt for hele institutionen, som vi hold i vores store telt.

·          Hver stue vælger et temaland og 4 dage.

Morgendagen børne- og ungeliv:

·          Der er en spørgeskemaundersøgelse omkring implementeringen af tiltagende for både personale og forældre, som der kan svares på i løbet af februar.

 

4. Budget.

Budget 2014:

·          Lønregnskab:

 • Vi mangler stadig at få refusion for sygedagpenge – ca. 25.200 kr.

 • Så lønregnskabet viser et underskud på 9.800 kr.

·          Rammeregnskab:

 • Vi har udskiftet 2 barnevogne for de overskydende beløb fra de forskellige projekter.

 • Rammeregnskabet viser et underskud på 1.000 kr.

·          Administrativt regnskab:

 • Samlet er der et merforbrug på 3.000 kr. u. moms på konti inden for aftalestyringen, men der mangler sygedagpengerefusion på 25.200 kr.

 • Det samlede regnskabsresultat for MiniGiro er et mindre forbrug på 22.500 kr. u. moms skabt på konti uden for aftalestyringen.

Bestyrelsen godkendte regnskabet ved at underskrive Budgetopfølgningsrapporten.

 

Budget 2015

·          Budgetforslag:

 • Der er afsat ekstra penge til bl.a. at holde vores jubilæum – 8.000 kr.

 • Vi har købt et legeredskab til legepladsen i jubilæumsgave – 22.000 kr. hvor Banken giver de 5.000 kr.

 • Vi tager ikke på Bedstemor Ann tur i år.

 • Vi tager ikke på koloni i år.

 • Borde og bænke til telt – 22.000 kr.

 • Mad til børnehavebørnene under til 2 projektuger – 8.000 kr.

 • Forplejning under p-møder – 2.000 kr.

 • Gynge til legeplads - 8.500 kr.

 • Ny bordplade til Frimærkernes puslebord – udsættes

 • Der er afsat ekstra til rengøringsmidler – 10.000 kr.

 • Vi udskifter vores bålplads - 4.000 kr. – den blev ikke færdig sidste år.

 • Der er afsat en pulje på 20.500 kr. – da Banken ikke længere vil yde håndværkerhjælp. Derfor vil også ansætte en ”gårdmand” i år.

 • Der forventes et stramt lønbudget i år, da det forventes at flere holder op pga. flytning, start på uddannelse og efterløn. Der skal afsættes midler til feriepenge.

Bestyrelsen tog budgetforslaget til efterretning.

 

5. Selvvalgt lukkedag i 2016.

(lukkedagen for 2015 var fredag d. 2-1-15)

Forslag til lukkedagen i 2016, der er følgende muligheder:

1.     Mandag d. 22-2-16

2.     Fredag d. 26-2-16

3.     Fredag d. 21-10-16

Personalet foreslår fredag d. 21-10-16.

Bestyrelsen tog personalets forslag til efterretning.

 

6. Temaer og mål.

·          Evaluering af temaer og mål for 2014.

·          Forslag til temaer og mål for 2015 - herunder aftalestyring for 2015.

På grund af den fremskredne tid gennemgik Carsten ikke punktet, men bestyrelsen tog det medsendte skriftlige materiale til efterretning

 

7. Dato for kommende møder.

·          Torsdag d. 28-5-15.

·          Torsdag d. 1-10-15

 

8. Indkommende forslag til bestyrelsen.

Vi har købt nogle perler i Kina igennem nogle af vores forældre, det kræver at MiniGiro bliver importørregistreret. Carsten har efterfølgende aftalt med bestyrelsesformanden, at han søger for, at MiniGiro bliver registreret.

 

9. Evt.

Karla synes, der var flere ting på MiniGiro’s hjemmeside, som trængte til en opdatering. Hun tilbød at opdatere i forhold til de forskellige link, som der bliver henvist til. Det synes, Carsten var en god ide. Carsten kikker på det øvrige.