Bestyrelsesmøde d. 28-5-15

Til stede: Rikke Marker, Karla Krohne-Nielsen, Christina Vig, Stine Andersen, Lotte Kuhlmann og Carsten Berg

Afbud: Camilla Graack, Rie Braup, Mette Brandt og Karina Rasmussen

Referent: Carsten Berg

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Intet.

2. Orientering fra institutionen.
Personale:

- Vi ansatte en pædagog hos Kuverterne i resten af Kicki’s barsel, men hun nåede aldrig at begynde, da hun fik en fast stilling.
- Tina C. fik sin ansættelse fremskyndet, men efter ca. 1 måned opsagde hun sin stilling af personlige årsager.
- Louise, pædagog, er så ansat i resten af Kicki’s barsel.
- Det betyder, vi har en vakant pædagogstilling i forhold til Kamilla’s barsel fra d. 1/6-15.
- Tina A., pædagog hos Stemplerne, er gravid. Vi har ansættelsessamtaler i begyndelse af juni. I den forbindelse vil vi se om vi også kan få en pædagog til Kamilla’s

  barsel.
- Victor, pædagogmedhjælper hos Kuverterne, har opsagt sin stilling pr. 31/7-15, da han er kommet ind på musikkonservatoriet. Der er ansættelsessamtaler i

  begyndelsen af juni.
- Emin er PAU-studerende hos Rykkerne i perioden 7/4 til 26/10-15.
- Sofie, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, har søgt ind på uddannelse får svar i slutningen af juli.
- Hanne, pædagog hos Frimærkerne, går på efterløn pr. 30/9-15. Der er ansættelsessamtaler i midten af juni.
- Camilla, pædagogisk assistent hos Frimærkerne, har søgt ind på uddannelse får svar i slutningen af juli.
- Siff, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, har søgt ind på uddannelse får svar i slutningen af juli.
- Regitze, pædagogstuderende hos Frimærkerne, skulle have været i praktik i perioden 1/6- 30/11-15, men hun er gravid og går på barsel i starten af juli.
- Hans Jørgen er ansat som teknisk servicemedarbejder med 6 timer om ugen.
- Orienterede om personalesag i forbindelse med at vi har haft en medarbejder, som har været langtidssygemeldt.
Psykologhjælp til personalet:
- Carsten har aftalt med områdelederen for de selvejende institutioner at vi afventer til sagen kommer for direktionen.
- FOA tager sagen op i hoved-MED, da de mener, det er forskelsbehandling.
Kursus:
- Younes, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, har været på en uges kursus vedr. brug af medier i arbejdet med børn.
Restaurantugeprojekt i uge 17:
- Den forløb godt. Forældrene synes det var godt.
Personalesygdom:
- Generelt er der meget sygdom blandt personalet i Høje-Taastrup kommune, derfor er daginstitutionerne kommet med i et forsøgsprojekt ”1-5-14”, hvor den syge

  kontaktes disse dage.
- I MiniGiro har vi også et stigende fravær. Man regner gennemsnittet for de sidste 12 måneder, så vi har 2 langtidssyge som indgår i statistikken. Vi har 15 dage mod

  gennemsnittet på dagpasning 13,8. Der er et måltal på 14,1, som vil udløse en bod.
- Ledelsen har haft besøg af en konsulent fra HR, da vi har flere medarbejdere, som har omkring 7 sygeperioder inden for det sidste år, samt en del barn syg.

3. Budget.
Budget 2015:
- Lønregnskab:
  - Der er usikkerhed omkring det pga. hvor mange der skal have udbetalt feriepenge, fordi de holder op. 
- Rammeregnskab:
  - Vi har købt en ny opvaskemaskine med afbetaling på 5 år.
  - P-weekenden blev 4.000 kr. mere end budgetteret.
  - Jubii-festen kostede 3.000 kr., den var ikke budgetteret.
  - Bure til telt, borde og bænke kostede 7.300, de var ikke budgetteret.
  - Derfor er der p.t. et underskud på 4.400 kr. Det forventes indhentet ved besparelser på andre områder.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Pædagogisk læreplan 2014 - 15.
Der opsamlingsmøde for MiniGiro d. 1-6-15 i forhold til pædagogisk læreplansopsamling 2014 – 15. Carsten gennemgik materialet.

5. Indkommende forslag til bestyrelsen.
Der var ingen forslag.

6. Evt.
- En tidligere udmelding i forhold til arbejdslørdag, kunne måske få flere forældre til at melde sig.
- Næste bestyrelsesmøde er flyttet til mandag d. 14-9-15, for at nå at komme med et evt. høringssvar til budgetoplæg for 2016.