Bestyrelsesmøde d. 14-9-15

Til stede: Rikke Marker, Karla Krohne-Nielsen, Christina Vig, Lotte Kuhlmann, Dorte Strøm og Carsten Berg

Afbud: Camilla Graack, Rie Braup og Stine Andersen

Referent: Carsten Berg

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden.
Intet.

2. Orientering fra institutionen.
Personale:
- Vi har ansat Faiza, pædagogmedhjælper, hos Kuverterne i resten af Kicki’s barsel.
- Vi har ansat Louise, pædagog, hos Kuverterne i Kamilla’s barsel.
- Vi har ansat Kasper, pædagogmedhjælper, hos Kuverterne i stedet for Victor, som er star-tet på uddannelse.
- Vi har ansat Sheila, pædagog, hos Stemplerne i Tina’s barsel.
- Leyla er PAU-studerene hos Stemplerne i perioden d. 11/9-15 til d. 21/3-16.
- Vi har ansat Line, pædagog, hos Frimærkerne i stedet for Hanne, som er gået på efterløn.
- Vi har ansat Cecilie, pædagogmedhjælper, hos Frimærkerne i stedet for Camilla, som er startet på uddannelse.
- Vi har ansat Christian, pædagogmedhjælper, hos Frimærkerne i stedet for Siff, som er star-tet på uddannelse.
- Orienterede om personalesag i forbindelse med at vi har haft en medarbejder, som har væ-ret langtidssygemeldt.
Kursus:
- Anne Dorthe deltager på et udvidet ICDP-kurset.
- Dorte, Mia og Anita deltager på ICDP-kurser.
Psykologhjælp til personalet:
- Carsten har aftalt med områdelederen for de selvejende institutioner at vi afventer til sagen kommer for direktionen. Det gør vi stadig.
- FOA tager sagen op i hoved-MED, da de mener, det er forskelsbehandling??????
Personalesygdom:
- 2 personaler skal i den næste periode aflevere lægeerklæring på 1. sygedag, da de har 7 eller flere sygeperioder inden for det sidste år.
- 1 har valgt selv valgt at aflevere lægeerklæring på 1. sygedag og ved barns første sygedag.
Personalelørdag d. 5-9-15:
- På lørdagen skulle vi arbejde med HTK-Leg&Lær, hvor vi skulle finde frem til hvilket lære-plansmål, vi skal arbejde med det næste år. 
- Det blev selvhjulpenhed.
  - Overordnet mål:
    - Børnene skal tage initiativ til selv at gøre tingene.
  - Del mål / tegn på fremskridt:
    - At børnene bliver bedre til selv at tage tøj af og på.
    - Deltager aktivt i måltidet.
    - Børnene skal tage sprogligt initiativ til at få den hjælp / ting de ønsker.
  - Ideer til tiltag:
    - Forældreinddragelse, fyraftensmøder, vejledning mht. tøjindkøb.
    - Ture på tværs af huset ”indtænkes”, når det er muligt.
    - Selvhjulpenhed indtænkes i vores hverdag – tydlige og aldersvarende krav, revi-dere arbejdsgange, vi behøver ikke hænge i en klokkestreng, tålmodighed, se

      børnenes initiativer – ikke bremse deres udvikling, se børnene – hvor de er i al-der. 
    - Netværksmøde med 2 institutioner i område 2 – områdeleder samt pæd.leder og 2 pædago-ger fra hver institution:
      - D. 26-10-15 – sparring på metoder
      - Maj – Evaluering der fortæller om børnenes læring ud fra dokumentationen - sparring og feedback.
Æbleprojekt:
- I uge 38 tager vi til Kildebrønde planteskole og samler æbler.
- I uge 39 laver vi forskellige ting med æblerne, bl.a. bålmad hvor æbler indgår.
Koloni i uge 16:
- Rykkerne tager på koloni i uge 16.
- Blandt bestyrelsesmedlemmerne var der et ønske om, at få de store børn hos Frimærkerne med på kolonien, da de ikke er kommet på koloni i år.

3. Budget.
Budget 2015.
- Lønregnskab.
  - Beløbet til feriepenge har været langt mindre end forventet, da dem, der er fratrådt, har afviklet deres ferie i stedet for.
- Budgetopgørelse. 
  - Carsten havde ikke så mange bemærkninger til det.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Budget 2016 - Høringsmateriale
- På vores område:
  - Ændring af ledelsesstruktur i MiniGiro. 
  - Det forventes at indbringe en besparelse på 489.000 kr., svarende til ca. 1½ medhjælperstilling.
  - Der skal kun være en pædagogisk leder og ingen afdelingsleder. Hvem skal leder sparre med? 
  - Lukning en uge i sommerferien. - udgået 
  - Ingen prisfremskrivning.
  - Andre forslag som har vores interesse.
Carsten udarbejder et forslag til et høringssvar.

4. Det fremtidige samarbejde.
Det fremtidige samarbejde med baggrund af drøftelsen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde.
Rikke indarbejder det i MiniGiro’s vedtægter, som skal vedtages på næste møde.

5. Forældremødet d. 16-11-15.
- Hvem genopstiller?
  - Rie genopstiller.
  - Rikke genopstiller ikke.
  - Camilla genopstiller ikke.
- Beretning.
  - Rikke laver en beretning.

6. Indkommende forslag til bestyrelsen.
Der er ingen forslag.

7. Evt.
Intet.