Bestyrelsesmøde d. 7-12-15

Til stede: Jakob Ammentorp-Schmidt , Bente Aastrøm, Christina Vig, Rie Braup, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Karla Krohne-Nielsen

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

 • Formand: Jakob Ammentorp-Schmidt
 • Næstformand: Chrstina Vig stedfortræder for Karla Krohne-Nielsen
 • Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

 

2. Godkendelse af vedtægtsændringer.

Tilføjelse til §7:

Lederen skal informere formanden for bestyrelsen uden ugrundet ophold, hvis der opstår sager om påstået fysisk magtanvendelse, samt i sager der kan forventes at eskalere. 

Lederen udarbejder et kort notat i sager hvor der afholdes møder mellem forældre og institutionen på baggrund af eventuelle klager eller utilfredshed over hændelser i institutionen. På hvert bestyrelsesmøde informeres bestyrelsen herom.

 

Bestyrelsen godkendte ændringerne til MiniGiro’s vedtægter.

 

3. Budget.

Budget 2015.

·          Lønregnskab.

·          Beløbet til feriepenge har været langt mindre end forventet, da dem, der er fratrådt, har afviklet deres ferie i stedet for.

·          Pga. forventningen af beløb til feriepenge har der været tilbageholdenhed i brug af vikarer i foråret. Da tilbageholdenheden blev ophævet

      i august, har der ikke været så meget sygdom, desuden har man på stuerne været gode til at dække hinanden ind, ved at lave om på

      tiderne. Så vikarforbruget har været meget begrænset i efteråret.

·          Senest har vi fået flere penge fra barselfonden end forventet.

·          Der kommer flere børn i mellem jul og nytår end forventet.

·          Det forventes at vi bliver budgetreguleret med ulempetillæg for aftenåbent – ca. 100.000 kr.

·          Der er givet resultatløn til 10 medarbejdere, som har fået ca. 16.000 kr. hver med begrundelsen: Ekstra indsats pga. manglende vikarer

      samt overlevering af MiniGiro’s kultur i forhold til mange nye kolleger.

·          Overskuddet søges overført til næste års budget.

  

·          Budgetopgørelse.

·          Det viste underskud på 13.600 kr. dækkes ind ved et mindre forbrug på bl.a. diverse reparationer, serviceaftale på legeplads.

·          Der forventes et mindre forbrug på andre konti på ca. 10.000 kr.

·          Vi skal have:

·          Reparere Stemplerne tørreskab – evt. købe et nyt.

·          Reparere massagestol.

·          Nyt køleskab til personalestuen.

·          Nyt fryseskab.

·          Nye stole til børnehaven.

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

4. Kommunens besluttede besparelser i forhold til MiniGiro.

Opsigelse af aftale vedr. MiniGiro’s tilknytning til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet:

·          Betydning i forhold til lederstillingen.

 • Pædagogisk lederløn trækkes ud af budgettet og overføres til ISC, som finansierer lønforskel.

·          Carsten forventes at gå på efterløn d. 31-8-17.

·          På et senere tidpunkt skal der tages stilling til, hvordan lederstillingen så skal se ud.

 • Hvem skal leder sparre med?
 • Arbejdsopgaver som varetages af afdelingsleder p.t.

·          Afdelingslederen for børnehaven har det pædagogiske ledelsesansvar for de 2 børnehavegrupper. Der afsat ca. 8 timer pr. uge til ledelsesarbejdet, herunder medarbejder- og lønsamtaler, sygesamtaler, forældresamtaler. Har ansvaret i forhold til arbejdstidsskema, vikar- og ferieplanlægning. Desuden deltager hun den første time på Frimærkernes stuemøder.

·          Ledelsesmøde.

·          Praktikvejledning.

 • Hvem har ansvaret, når leder er fraværende?

·          Betydning i forhold til afdelingslederstillingerne.

 • Den ene stilling er vakant.
 • Den anden pædagogisk afdelingslederstilling – Hvad skal der ske i forhold til den?

·          Ansætte Anne Dorthe i en pædagogstilling med særlige funktioner / beføjelser med uændret løn?

·          Ansætte Anne Dorthe i en pædagogstilling med personligt tillæg?

·          Der ikke Høje-Taastrup kommune kutyme for at sætte medarbejder ned i løn ved stillingsomlægninger.

 

Efter en lang diskussion blev det besluttet, at udsætte en beslutningen til næst møde, så man havde mulighed for at overveje problemstillingerne. Desuden får personalerepræsentanterne også mulighed for at vende det med resten af personalegruppen.

 

Lønbudget og konsekvenser.

·          Mail fra Høje-Taastrup kommune. (bilag 4)

·          2016 (bilag 5)

 • Besparelserne skal være fuldt implementeret pr. 1-9-16.
 • Skal nogle af besparelserne udmøntes i 2016?

·          Sofie forventes at komme ind på uddannelse – lave tidbegrænset ansættelse resten af året.

Der forventes ikke problemer i forhold til budget 2016.

·          2017 (bilag 6)

 • Der forventes kun at være lønmidler til at aflønne det fastansatte personale. Der skal ske besparelser, hvis der skal være råd til at bruge vikarer ca. 30 timer pr. uge.
 • Hvordan skal besparelserne udmøntes?

·          Ved naturlig afgang?

·          Nednormere den tidsbegrænsede stilling fra 24 timer til 17 timer.

·          Nednormere den vakant stilling efter Kasper fra 37 timer til 30 timer.

·          Nednormere den vakant stilling efter Cecilie fra 37 timer til 30 timer.

·          Ved frivillig nedgang i timer?

·          Anita’s stilling nednormeres fra 37 timer til 33 timer.

·          Kamilla?

·          Kicki?

·          Ved ufrivillig afgang?

·          Ved ufrivillig nedgang i timer?

·          Køkkenlederstillingen er opnormeret fra 26 timer til 30 timer – besparelse ca. 40.000 kr. svarende til ca. 5 vikartimer

 

Efter en lang diskussion blev det besluttet, at udsætte en beslutningen til næst møde, så man havde mulighed for overveje problemstillingerne.

 

5. Orientering fra institutionen.

Personale:

·          Kicki, pædagog hos Kuverterne, kommer tilbage fra barsel og ferie d. 4-2-16. Hun har 7 uger tilbage fra 2 tidligere barsler, dem ønsker

      hun at holde drypvis.

·          Orienterede om personalesag i forbindelse med at vi har haft en medarbejder, som har været langtidssygemeldt. Opsigelsen er trukket

      tilbage.

Psykologhjælp til personalet:

·          Carsten har aftalt med områdelederen for de selvejende institutioner at vi afventer til sagen kommer for direktionen. Det gør vi stadig.

·          FOA tager sagen op i hoved-MED, da de mener, det er forskelsbehandling??????

·          Vi kan tage det op på mødet med borgmesteren d. 17-12-15.

Personalesygdom:

·          2 personaler skal i den næste periode aflevere lægeerklæring på 1. sygedag, da de har 7 eller flere sygeperioder inden for det sidste år.

Koloni i uge 16:

·          Rykkerne tager på koloni i uge 16.

·          Blandt bestyrelsesmedlemmerne var der et ønske om, at få de store børn hos Frimærkerne med på kolonien, da de ikke er kommet på

      koloni i år.

 • Rykkerstuen tage alene af sted, men Line, pædagog hos Frimærkerne, deltager i stedet for Younes, som forventes at blive far på det tidspunkt.

Pædagogisk tilsyn:

·          Det er foretage med baggrund i noget materiale, som hedder ”Kids”.

·          Vi havde en scoringsprocent på 70,9, hvilket skulle være udmærket.

·          Den pædagogiske konsulent deltager ud over den fælles tilbagemelding på de enkelte stuers stuemøder, hvor hun giver feedback.

·          Vi skulle lave en mål- og udviklingsplan på noget af det hun fremlagde.

 • Vi skal blive bedre til at anerkende børnene følelser, vi er for hurtige til aflede dem.
 • Den pædagogiske konsulent kommer til en evaluering på personalemødet i februar.

·          Vi kunne lave tematiske legeområder.

·          Lave rollefordeling for de voksne på legepladsen.

·          Er legepladsen indrettet til både børnehave- og vuggestuebørn?

·          Børn der leger alene – brug for hjælp til at komme ind i fællesskabet?

·          Voksne følger barnet spor.

·          Vi taler meget med børnene. Pædagogerne var bedre til at kommunikere med børnene i overensstemmelse med børnenes udviklingstrin.

·          Vores børn virker til at være velstimuleret, legekompetente og selvkørende.

·          Kommandoer når børnene skal have overtøj på.

·          På den ene stue skal vi tale om, hvordan gør vi, når et barn ikke vil ud på badeværelset og skiftes.

Klager:

·          Der har været en klage til udvalgsformand, direktør og centerchef i forbindelse med overflytning fra skole tilbage til MiniGiro trak ud, da

      der var uenighed om, der skulle være et netværksmøde eller ej. Desuden gik klagen på, at vi ikke havde skoleudsat barnet samt gjort

      det skoleparat.

·          Klage over pædagog, moderen følte sig forfulgt, da hun gentagende gange havde fået at vide, at barnet havde for lange dage i

      institutionen.

 

6. Møde i Høje-Taastrup kommune d. 17-12-15. (bilag 7)

Byrådet ønsker at drøfte samspillet med de selvejende institutioner.

 

Bestyrelsen nåede ikke at drøfte punktet. Formanden for bestyrelsen og leder deltager i mødet.

 

7. Dato for kommende møder.

Næste møde er torsdag d. 28-1-15 kl. 17,00.

 

8. Evt.

Intet.