Overenskomst for MiniGiro

O V E R E N S K O M S T

Mellem

Høje-Taastrup kommunalbestyrelse

og

Postgiro

 

 

Overenskomsten drejer sig om etablering af drift af Postgiro’s Vuggestue / Børnehave beliggende Girostrøget 1, 2630 Tåstrup.

 

Der er for institutionen oprettet vedtægter, der samtidig med overenskomstindgåelsen er godkendt af Høje-Taastrup kommunalbestyrelse.

 

 

I henhold til §§ 69 – 73 i lov om social bistand indgås følgende overenskomst:

 

§ 1

I Postgiro’s bygningskompleks afsættes lokaler med et samlet areal på 648 m2 til en børneinstitution. Derudover afsættes et udendørs areal på ca. 1.730 m2 til institutionen. Areal og lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for institutionen. Lokalerne leveres i færdig stand med faste installationer. Udendørsarealet leveres planeret og beplantet efter nærmere aftale.

Stk. 2. Kommunen forsyner institutionen med alt nødvendigt inventar, herunder køleskabe, køkkenudstyr, tørreskabe, alle skabe herunder køkkenskabes inventar, legetøj samt alt udstyr til udvendig legeplads.

 

§ 2

Antallet af pladser fastsættes til max. 80, hvor fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser fastsættes som led budgettet for hvert år.

Stk. 2. Postgiro disponerer over 70 % af institutionens pladser. Kommunen disponerer over 30 % af institutionens pladser.

 

§ 3

Postgiro’s repræsentanter i bestyrelsen indstiller børn af Postgiro’s medarbejdere til det sociale udvalg i kommunen, der varetager indskrivningen for alle pladserne i institutionen.

Stk. 2. Optagelsen i institutionen er betinget af, at kommunen kan opnå refusion fra barnets bopælskommune.

 

§ 4

Institutionens leder varetager under ansvar over for bestyrelsen den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af institutionen.

 

§ 5

Høje-Taastrup kommune kommunalbestyrelse er forpligtet til at acceptere af betale for den åbningstid bestyrelsen måtte ønske indenfor tidsrummet kl. 05.30 – 22.30.

Stk. 2. Indstilling fra institutionens bestyrelse om ændring af åbningstiden skal godkendes af både Postgiro og kommunen.

 

§ 6

Institutionens bestyrelse udarbejder normeringsforslag til kommunen.

Stk. 2. Antallet af stillinger ved institutionen og disse stillingers art fastsættes ud fra bestyrelsens forslag på det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget.

Stk. 3. Avancementsstillinger kan alene oprettes efter godkendelse af Foreningen af kommuner i Københavns Amt (FKKA).

 

§ 7

Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget, §§ 8 og 9. Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen, dog betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

§ 8

Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til de af Foreningen af kommuner i Københavns Amt efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Beregning og udbetaling af lønninger sker ved kommunalbestyrelsens foranstaltning.

 

§ 9

Kommunalbestyrelsen afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution for børn på grundlag af det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Forslag til budget udarbejdes af institutionens bestyrelse og indsendes til kommunalbestyrelsen inden en af denne fastsat frist.

Stk. 3. Institutionen forpligter sig til nøje at overholde det af kommunalbestyrelsen godkendte budget samt til at indhente fornøden tillægsbevilling til dækning af uforudsete udgifter, før disse afholdes. Institutionen foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

 

§ 10

Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af kommunalbestyrelsen godkendt revisor.

 

§ 11

Den endelige fastsættelse af kommunalbestyrelsens betaling af udgifter til institutionens drift sker på grundlag af institutionens årsregnskab, der skal omfatte både driftsregnskab og status og aflægges i overensstemmelse med budgettets kontoplan.

 

§ 12

Inventar, der er finansieret over et af kommunalbestyrelsen godkendt budget, må ikke fjernes fra institutionen uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

§ 13

Institutionen kan ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån – ej heller ved mellemregning med andre institutioner – eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring  af lånevilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende.

Stk. 2. Foretagender, der skal finansieres ved optagelse af lån, må ikke påbegyndes, forinden institutionen har opnået kommunalbestyrelsens samtykke til finansiering ved lån.

 

§ 14

Overenskomsten kan opsiges af begge parter med 2 års varsel.

 

 

 

Postgiro, den 23/6 1989                                              Høje Taastrup kommune, den 14. juli 1989

 

Underskrevet:

 

B. Wind                                                                      Søren D. Sørensen / J. Andersen-Rosendal

                                                                                   Viceborgmester       Kommunaldirektør