Vedtægter for MiniGiro

Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer: Daginstitutionen MiniGiro

Girostrøget 1

0800 Høje-Taastrup
tlf.: 4335 3475 / 4352 9688

 

e-mail: minigiro@htk.dk  

hjemmesider: www.minigiro.htk.dk
 

 

§ 1

MiniGiro drives i samarbejde mellem Danske Bank og Høje-Taastrup kommune. Institutionens formål er at modtage børn  af ansatte i Danske Bank samt børn i Høje-Taastrup kommune. Børn af ansatte på virksomheden vil som hovedregel blive udmeldt, hvis ansættelsesforholdet ophører.

 

§ 2

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges / vælges således:

2 repræsentanter fra Danske Bank  

2 repræsentanter fra Høje-Taastrup kommune

3 repræsentanter fra forældrene   

2 repræsentanter fra medarbejderne
 

 

Danske Banks og kommunens repræsentanter udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd.

 

Forældrerepræsentanterne vælges blandt og af forældrene for en 2-årig periode. Alle forældre på orlov har stemmeret til valg til bestyrelsen, men er kun valgbare såfremt orlov sluttes indenfor 6 måneder. Mødeindkaldelse og dagsorden skal udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt og af det fastansatte personale for en 2-årig periode - institutionens leder kan ikke vælges.

 

Endvidere vælges 2 suppleanter for forældrene og 1 for medarbejderne for en 1-årig periode.

 

§ 3

Forældrerepræsentanterne kan afsættes på et forældremøde, hvis 2/3 af de fremmødet og mindst 1/3 af de stemmeberettigede forældre kan stemme et mistillidsvotum til disse. Mødeindkaldelse og dagsorden skal udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

Medarbejderrepræsentanterne kan afsættes på et medarbejdermøde, hvis over halvdelen af det fastansatte personale kan stemme for et mistillidsvotum til disse.

 

§ 4

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, når vedkommendes barn udskrives af institutionen. Undtaget er forældre på orlov, hvor orloven ikke overstiger 6 måneder. Overstiger orloven 6 måneder indtræder suppleanten.

 

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen i deres opsigelsesperiode.

 

§ 5

Bestyrelsens opgave er at fastsætte institutionens overordnede pædagogiske principper samt sikre at institutionen drives efter de af kommunen fastsatte økonomiske regler.

 

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

 

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

 

Der kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden til at forpligtige institutionen over for tredjemand.

 

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne. Formanden indkalder og leder møder så ofte, han finder de fornødent - dog mindst 4 gang om året.

 

§ 7

Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen - dog betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Personale i normerede stillinger ansættes af bestyrelsen i samråd med lederen i henhold til gældende regler.

 

Lederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af institutionen.

 

Lederen skal informere formanden for bestyrelsen uden ugrundet ophold, hvis der opstår sager om påstået fysisk magtanvendelse, samt i sager der kan forventes at eskalere.

Lederen udarbejder et kort notat i sager, hvor der afholdes møder mellem forældre og institutionen på baggrund af eventuelle klager eller utilfredshed over hændelser i institutionen. På hvert bestyrelsesmøde informeres bestyrelsen herom. 

 

Den daglige drift skal udføres i overensstemmelse med de i lov om social bistand fastsatte regler samt nærværende vedtægt og de øvrige bestemmelser, som måtte blive fastsat af institutionens bestyrelsen.

 

Institutionens leder er ikke medlem af bestyrelsen, men sekretær for denne. Ved lederens fravær, indtræder en af afdelingslederne som sekretær. Hvis afdelingslederen i forvejen er valgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen - bevares stemmeretten.

 

§ 8

Til ændring af nærværende vedtægter og til beslutning om institutionens ophævelse eller flytning til andre lokaler kræves enstemmighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kan enstemmighed ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde med kun dette punkt på dagsordenen, og ændringerne vil nu kunne vedtages med tilslutning fra 8 bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsens beslutning skal endeligt godkendes af Danske Bank og Høje-Taastrup kommunalbestyrelse.

Danske Bank henholdsvis Høje-Taastrup kommunalbestyrelse kan i henhold til overenskomst af d. 14-7-89 hver for sig ophæve institutionen med 2 års varsel.

 

§ 9

I tilfælde af institutionens nedlæggelse, tilhører institutionens bygninger med faste installationer og det afsatte udendørs areal Danske Bank. Inventar, herunder køleskabe, køkkenudstyr, tørreskabe, alle skabe herunder køkkenskabes inventar, legetøj samt alt udstyr til udvendig legeplads tilhører Høje-Taastrup kommune. Eventuel inventar e.l., som Danske Bank har skænket institutionen, tilhører, med mindre andet er aftalt, Danske Bank.

 

Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Det tilføjes, at der i henhold til §§ 69 - 73 i lov om social bistand er indgået overenskomst med virkning fra d. 14-7-89 med Høje-Taastrup kommunalbestyrelse om institutionens drift.

 

 

Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen d. 9-2-94. Ændringer i vedtægterne er vedtaget d. 23-8-94.

 

 

Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer: