Forretningsorden for MiniGiro

Girostrøget 1

0800 Høje-Taastrup

tlf.: 4335 3475 / 4352 9688

 

mail: minigiro@htk.dk

hjemmesider:  www.minigiro.htk.dk
 

                        

§ 1

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges / vælges således:

2 repræsentanter fra Danske Bank

2 repræsentanter fra Høje-Taastrup kommune

3 repræsentanter fra Forældrene

2 repræsentanter fra Medarbejderne
 

 

Kommunes 2 repræsentanter overdrages indtil videre til forældrene.

 

Endvidere vælges 2 suppleanter for forældrene - 1. suppleant og en 2. suppleant - samt 1 suppleant for medarbejderne.

 

§ 2

Danske Banks repræsentanter udpeges for en periode på 4 år.

 

Forældrerepræsentanterne vælges blandt og af forældrene for en 2-årig periode.

 

Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt og af det fastansatte personale for en 2-årig periode - institutionens ledelse kan ikke vælges.

 

Suppleanterne vælges for en 1-årig periode.

 

§ 3

Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde i foråret, således at 3 vælges i ulige år og 2 i lige år. Endvidere vælges 2 suppleanter. Hvert forældrepar kan afgive 1 stemme pr. barn.

 

Medarbejderrepræsentanterne vælges på personalemødet før forældremødet i foråret, således at 1 vælges i ulige år og 1 i lige år. Endvidere vælges 1 suppleant.

 

§ 4

der kan stilles mistillidsvotum til forældre- og medarbejderrepræsentanterne, jf. vedtægterne § 3.

 

§ 5

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, de har stemmeret ved bestyrelsesmedlemmers fravær. Udtræder en forældre- eller medarbejderrepræsentant af bestyrelsen, indtræder suppleanten i resten af repræsentantens valgperiode.

 

 

§ 6

Bestyrelsen kan beslutte, at der ved førstkommende forældre- / personalemøde foretages supplerende valg for resten af valgperioden.

 

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand. Disse vælges blandt forældrerepræsentanterne. Institutionens leder er ikke medlem af bestyrelsen, men er sekretær for denne.

 

§ 8

Formanden indkalder til og leder møder så ofte, han / hun finder det fornødent - dog mindst 4 gange om året.

 

Mødeindkaldelsen og dagsordenen skal udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse. Ethvert medlem samt lederen kan sætte sager på dagsordenen.

 

§ 9

bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er tilstede - i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§ 10

Såfremt formanden - trods henstilling fra et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne - ikke indkalder til bestyrelsesmøde, kan 2 af de øvrige medlemmer indkalde til møde.

 

§ 11

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, der mindst skal indeholde et beslutningsreferat. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter mødet.

 

§ 12

Formanden drager omsorg for, at de vedtagne beslutninger bringes til udførelse.

 

§ 13

Formanden kan i det daglige træffe nødvendige beslutninger, der ikke kan opsættes til næste bestyrelsesmøde. Formanden er forpligtet til på efterfølgende møde, at få disse godkendt af bestyrelsen.

 

§ 14

Til ændring af nærværende forretningsorden kræves enstemmighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kan stemmeenighed ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde med kun dette på dagsordenen, og ændringerne vil nu kunne vedtages med tilslutning af 6 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 15

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de informationer af personlig karakter vedrørende børn, forældre og personale, der kommer til medlemmernes kendskab i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Medlemmernes tavshedspligt gælder også efter der er udtrådt af bestyrelsen i henhold til straffelovens §§ 152 og 264 b.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nærværende forretningsorden er godkendt af bestyrelsen den _____________

Forretningsordenen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer: