Principper for sammensætning af personale

BØRNETAL OG PERSONALENORMERING

Børn:

I august måned vurderes gennemsnitsbørnetallet for det kommende regnskabsår (1/1 – 31/12). Dette tal fastsættes i samarbejde med lederen.

 

I MiniGiro er gennemsnitsbørnetallet for 2011 sat til 86 enheder fordelt på 27 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn.

 

1 vuggestuebarn = 2 enheder

1 børnehavebarn = 1 enhed

 

Børn som ændrer aldersgruppe midt i en måned tæller normeringsmæssigt pr. efterfølgende første. Børn som indskrives midt i en måned tæller normeringsmæssigt pr. den 1. i indeværende måned.

 

Der sker ikke en regulering af budgettet ved regnskabsaflæggelsen, hvis afvigelsen er under +/- 1 % af årsgennemsnittet, det svarer til ca. 10 enheder. Har man haft et større gennemsnit, vil der ske en regulering for den del, der er over 1 %. Tilsvarende vil der skulle ske en besparelse, hvis der er et underskud.

 

Personalenormering:

Høje-Taastrup kommune har bruttonormering i kommunens institutioner, dvs. det er op til bestyrelsen i den enkelte institution at fastsætte fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede. Leder, souschef og afdelingsleder skal dog være uddannede.

 

Udgangspunktet for normeringsberegningen er 60% uddannede (inkl. leder) og 40% ikke uddannede, det kan ændres ved at bruge følgende konverteringsfaktor:

En pædagogtime er lig med 1,23 pædagogmedhjælpertime, og der skal 1,23 pædagogmedhjælpertime til 1 pædagogtime.

 

Udgangspunktet for MiniGiro’s bruttonormering:

 

72,33 åbningstimer x 86 enheder x antal uger

-----------------------------------

belastningsgrad = 9,702

 

Tillagt 4,22 % til vikar.

 

Herudover er det afsat lønmidler til:

Køkken og gårdmand

En fælles vikarpulje (0,533 pr. enhed)

Pædagoger / medhjælpere

Køkken

Gårdmand

Fælles vikarpulje

Virksomhedsinstitutionsleder

Ialt

17,299 stilling

0,802    -     

0,216    -     

0,533    -     

-1,000    -     

17,850 stilling

Virksomhedlederens løn bliver afholdt over en fællespulje til områdelederlønninger.

Lønudgifter skal som udgangspunkt til løn, men i forbindelse med afslutning af budgetåret kan et evt. overskud konverteres til kronerammen.

 

ÅRSNORM

Årsnormsperioden er p.t. fra 1/8 – 31/7. Med en arbejdsuge på 37 timer, opdeles arbejdstiden i 3 elementer:

1. tilsynstimer

2. øvrige timer

3. ferie- og helligdage

I alt

1417 timer årligt

218 - -

289 - -

1924 timer årligt

 

Ad 1) tilsynstimer vedrører det direkte pædagogiske arbejde med børnene – skemalægges.

Ad 2) øvrige timer er tiden til ”andet arbejde” udover det direkte pædagogiske arbejde med børnene,

bl.a. møder, forældresamtaler, oprydning, indkøb – disse timer skal nødvendigvis ikke ske-

malægges.

Ad 3) ferie- og helligdagstimerne fordeles på 30 feriedage og 9 helligdage om året.

 

En 37 timers arbejdsuge består af 32 tilsynstimer og 5 øvrige timer. For at få vores arbejdsplan til at hænge sammen har vi valgt at skemalægge ca. 34 timer om ugen.

 

ANSATTE I MINIGIRO PR. 1-6-17:

Kuverterne

Kamilla

Kicki

Anita

Thomas

 

Rykkerne

Anne-Dorthe

Dorte

Younes

Nergiz

Vakant

 

 

37

37

33

34

 

 

37   

37

37

17

32

 

pædagog

pædagog 

pædagogisk assistent

medhjælper

  

 

pædagog

pædagog

medhjælper

medhjælper

pæd-studerende

Stemplerne

Lotte

Tina

Alexander

Karina

 

Frimærkerne

Line

Lars

Christian

Cecilie *)

 

37 37

30

37

 

 

37

37

33 

37

 

pædagog

pædagog

medhjælper

medhjælper

 

 

pædagog

pædagog

medhjælper

medhjælper

Virksomhedsinstitutionsleder

Majbrit 37 timer

 

Rengøring

Rengøringsservice Danmark 

 

Køkkenleder       Gårdmand

Jacob 37 timer **)    Hans Jørgen 6 timer

*)

**)

Ida er barselsvikar for Cecilie

På grund frokostordning er Jacobs timetal ændret fra 30 til 37 timer. 

 

MINIGIRO OPSAMLINGSINSTITUTION

Institutionerne i Høje-Taastrup kommune har lukket 11 - 12 dage hvert år:

  • 3 dage før påske, *)
  • fredag efter Kristi Himmelfart, *)
  • Grundlovsdag,
  • 5 dag i forbindelse med jul og nytår, *)
  • 1 - 2 valgfrie dage om året.

*) Dog vil enkelte institutioner have åbent, hvor man efter ansøgning kan få sit barn passet. MiniGiro har åbent disse dage som opsamlingsinstitution, som modtager børn fra andre institutioner.

 

Undtaget er Grundlovsdag, hvor alle institutioner i Høje-Taastrup kommune er lukket.

De 1 - 2 valgfrie dage vil være i skolernes ferier eller på indeklemte dag. Disse dage skal man selv finde pasning til sit barn.