Personalesamarbejde - visioner og mål

Vision:
Vi har tillid til hinandens faglige kunnen.

 

Mål:
Vi har kendskab til hinandens stærke og svage sider.

 

Handling:
Personalet er alle lige meget værd, men har forskellige funktioner.
Alle skal føle ansvar for at give og modtage informationer.


Udvikling

Vision:
Personalet skal have vilje til at udvikle sig

 

Mål:
Åben for forandringer.
Er villig til at flytte egne grænser.
Vi er sammen på en assertiv måde, dvs. udtrykke sine behov og meninger direkte på en måde, så ingen nedgøres eller mister den menneskelige ligeværdighed.


Handling:
Deltage i kurser – både internt i institutionen og eksternt.
Lære af  hinanden.
Deltage aktivt i diverse diskussioner.
Vi tænker tanker og finder nye muligheder.
Vi tør kaste os ud i noget nyt, også noget man ikke er så god til.
Vi giver hinanden mulighed for at eksperimentere.
Kunne sige det jeg føler – uden at anklage.


Forventninger til personalet

Der henvises til forventninger for de enkelte personalekategorier.

 

Ansættelsessamtaler

Ved ansættelsessamtalen deltager alle fra den stue, hvor der er en ledig stilling, repræsentanter fra de øvrige stuer, ledelsen samt en repræsentant fra bestyrelsen. Ansøgeren bliver udspurgt efter et ansættelsesskema. Det forventes at ansøgere til pædagogstillinger har besøgt MiniGiro inden samtalen.

 

3 månederssamtale

Efter 3 måneders ansættelse aftale en samtale leder og den nyansatte, for at tale om hvordan den første tid i MiniGiro er forløbet, hvad kan evt. gøres bedre.

 

Medarbejderudviklings- og lønsamtale 

En gang om året aftales en MUS-samtale mellem leder og den enkelte medarbejder, som omhandler det faglige, det sociale og samarbejdsmæssige samt det personlige med afsæt i MiniGiro’s virksom-heds- og handleplaner. De centrale elementer i samtalen er dialog, udvikling, kvalitet og opfyldelse af mål. 14 dage før udleveres et skema til inspiration for samtalen.

 

Afskedssamtale

I tilfælde af såvel ansøgt som uansøgt afsked tilbydes en afskedsinterview. Formålet er bl.a. at få belyst forhold, som efter den fratrædendes opfattelse bør ændres.

 

Politikker

Der er udarbejdet politikker på forskellige områder, der henvises til disse.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 4. June 2020, kl. 06:50.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Virksomhedsplan/Visioner_og_maal/Personalesamarbejde.aspx